preloaderNew
success

פינה בראש בע"מ

פינה בראש פיתוח עסקי

'פינה בראש' הנה עסק משפחתי וותיק ורב מוניטין בתחום התיירות הכפרית בראש פינה העתיקה, אשר פועל משנת 1991. במתחם 'פינה בראש' פועלים כיום 7 חדרי אירוח קסומים, מסעדת שף גלילית, ובר מקומי עשיר. המתחם העתיק מחפש מימון למטרת שדרוג הקיים והקמת מבני אירוח נוספים בדרך להפיכת המתחם למלון בוטיק עם 25 יחידות אירוח. המשקיע כיום ב-'פינה בראש' ייהנה מתשואה דו ספרתית מול בטוחות
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
intrest
ריבית
10
'
img
מח''מ
60
100%
6
משקיעים
img
תיירות
תאריך הגיוס עבר

מי אנחנו?

'פינה בראש' הנה עסק משפחתי וותיק ורב מוניטין בתחום התיירות הכפרית בראש פינה העתיקה, אשר פועל משנת 1991 בצמיחה מתמדת.
במתחם 'פינה בראש' פועלים כיום 7 חדרי אירוח קסומים, מסעדת שף גלילית ובר יין מקומי עשיר במיוחד. 'פינה בראש' חלוצה ומובילה בענף התיירות הנכנסת לגליל ולגולן, בעיקר בתחום תיירות היין והקולינריה וקהל לקוחות נאמן ותיק ורב.

איך אתם יכולים להרוויח מזה?

המתחם העתיק מחפש מימון למטרת שדרוג המלון הקיים, מכלול המסעדה והקמת מבני אירוח נוספים בדרך להפיכת המתחם למלון בוטיק עם 25 יחידות אירוח, בראש העשייה התיירותית באזור.

המשקיע כיום ב-'פינה בראש' ייהנה מתשואה מינימלית של 10% בריבית צמודה לפריים, על פי המנגנון הבא: פריים בתוספת 8.4% על היתרה הבלתי מסולקת כאשר סך הריבית לא תפחת משיעור של 10% לשנה.

פרטים נוספים בגין העסקה:

+ בטוחה להלוואה - רישום משכנתא מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על הנכס בראש פינה העתיקה, אשר שווה כ- 9.3 מיליון ש"ח.

+ תקופת ההלוואה - שנה עם ארבע אופציות להארכת ההלוואה ל- 12 חודשים נוספים (סה"כ 5 שנים).  
ללווה תינתן אפשרות בתום כל אחת מתקופות האופציה, להקטין את סכום קרן ההלוואה.
הקטנת קרן ההלוואה תוגבל לסכום מינימלי של 500,000 ₪. 
בכל שנת הלוואה, יהיה הלווה רשאי לפרוע את מלוא סכום ההלוואה, בתנאי שכל תשלומי הריבית עד תום אותה שנת הלוואה ישולמו. 
*תנאי לחידוש להארכת כל אחת מתקופות האופציה  - עמידה בכל תנאי ההסכם.

+ יתרת ההלוואה תפרע במספר אפשריות:
1. מכירת הנכס
2. פיצול הנכס, ביצוע מכירה בתוך המשפחה ומשכנתא פרטית
3. חזרה למערכת הבנקאית לאחר קיום התוכנית העסקית

+ נאמן לעסקה - IBI – קבלת תקבולי ריבית, ניכוי מס במקור ותשלום למשקיעים.

+ ניהול ההלוואה -  יוניק פאנד - ביצוע ביטחונות בפועל, הקמת ביטוחים מתאימים, המצאת מכתבי כוונות המצאת מכתבי סילוק, תחשיבי יתרות לסילוק והצמדות, הוראות לתשלום לנאמן וגביה.


מידע נוסף ופרטים נוספים כולל הוראות נאמן ניתן למצוא בטאב מצגים.

מייסדים

נפ
נילי פרידמן_pic

נילי פרידמן

מייסד,CO FOUNDER

אמנית, בעלים ומייסדת 'פינה בראש', מחלוצי תעשיית האירוח בראש פינה

צוות

שפ
שירי פרידמן_pic

שירי פרידמן

CEO

שפית, בעלים ומנהלת מסעדת 'שירי ביסטרו' ומתחם 'פינה בראש'

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
דא
pic
דוד אסיף
03/01/2017
יש
pic
Yossi
09/01/2017
חש
pic
ח.ש
10/01/2017
שש
pic
שינל
10/01/2017
חק
pic
חיה
12/01/2017
אש
pic
avish222
17/01/2017

    פורסם ב-
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך