preloaderNew
success

Vida Group

VIDA HOUSTON // 5

הזדמנות השקעה ברכישת קרקע לבניית 3 יחידות צמודות קרקע ומכירתן לשוק המקומי באחת השכונות האיכותיות ביוסטון טקסס. משך זמן הפרויקט מרכישת הקרקע ועד למכירת היחידות כ - 12 חודשים. הפרויקט בשיתוף עם חברה יזמית בעלת ניסיון בעשרות פרויקטים המאפשר לה לזהות את מגמות הביקוש באזור ולגבש עסקה הנותנת מענה מדויק לצרכי השוק המשתנים.
img
round1
100%
7
משקיעים
img
נדל"ן
תאריך הגיוס עבר
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד

צוות

גלמ
גלית לוי מיכאלוביץ'_pic

גלית לוי מיכאלוביץ'

CO FOUNDER,CEO

יזמית, בעלת ניסיון ניהולי נרחב בענף ההיי-טק, שיווק ומכירות. במהלך הקריירה הובילה וניהלה בהצלחה פרוייקטים עם שילוב של תהליכי תכנון, היבטים אסטרטגים בסביבה בינלאומית.

שג
שגיא גרינשטיין_pic

שגיא גרינשטיין

CO FOUNDER,COO

יזם, מנהל מנוסה, בכל היבטי הניהול של חברות בסביבה בינלאומית. בעל רקע של למעלה מ 20 שנה בענף היהלומים בארה”ב. במהלך הקריירה הוביל בהצלחה פרויקטים והיה שותף ליצירת קשרים עסקיים.

קא
קובי אלחדף_pic

קובי אלחדף

Head of Sales & Investment

בעל נסיון רב בתחום הפיתוח העסקי ביזמות נדל"ן בחו"ל, קידם בהצלחה פעילות ענפה בחברות בינלאומיות תוך התמחות ביצירת שיתופי פעולה אסטרטגים.

SBG
Stoneworks Building Group_pic

Stoneworks Building Group

Developer

http://www.stoneworksgroup.com/

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
MM
pic
Michael Merjanov
06/06/2017
RB
pic
Ronni Brown
11/06/2017
אל
pic
אורי לוי
12/06/2017
IG
pic
idoged
14/06/2017
אי
pic
איציק יושובייב
16/06/2017
נש
pic
נדב שם-טוב
15/06/2017
סה
pic
סמדר הרן
16/06/2017

    פורסם ב-
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך