preloaderNew
success

IBI מימון

מימון ספקים 6

כחלק מפעילותה השוטפת של חטיבת המימון של אי.בי.אי בית השקעות, ביצעה החברה עסקת מימון ספקים לחברה העוסקת בתכנון מים. הזכויות בגין העסקה והבטוחות הומחו לחברת פאנד איט.
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
'
img
מח''מ
2.96
100%
6
משקיעים
img
פיננסים
תאריך הגיוס עבר

IBI מימון 

IBI מימון לעסקים, בבעלות IBI בית השקעות, מתמחה בגיוס אשראי למגזר העסקי. הידע, המקצועיות והניסיון מאפשרים לחברות נגישות לאשראי הנדרש לפעילות העסקית. ל - IBI מימון כלל פתרונות המימון אשר יסייעו לך לגוון ולהגדיל את מקורות האשראי שלך, תוך שילוב בין פתרונות מימון בנקאיים וחוץ בנקאיים.

תאור העסקה

עסקת מימון ספקים הינה הארכת ימי אשראי ספקים לתקופה של עד 120 ימים, כמענה לצורך של חברות לגישור פערי מימון באמצעות אשראי לזמן קצר.

פערים אלו נובעים בעיקר בשל הפער בין תשלום לספקים (במזומן או עם תנאי אשראי קצרים)

לבין תנאי התשלום הארוכים של לקוחותיהם (הון חוזר)

בכפוף לבדיקת יכולת ההחזר של החברה, מימנה אי.בי.אי הלוואה בהינתן הבטוחות הבאות:

1. כיסוי ביטוחי, בהתאם לתנאי הפוליסה, בשיעור של 85% מגובה ההלוואה בגין אי כושר פירעון.

2. פיקדון בגובה של 15% מסכום ההלוואה בגין היתרה אשר אינה מבוטחת.

אנחנו מזמינים אתכם להשקיע איתנו ולהנות מעסקה קצרה מגובה בביטוח ופיקדונות שתאפשר לכם להרויח תשואה טובה לזמן קצר יחסית.

קצת מידע כללי על מימון ספקים:

עסקת מימון ספקים הינה הארכת ימי אשראי ספקים לתקופה של עד 120 ימים.
כנגד הצגת דוקומנטים כגון:
1.חשבונית ספק.
2. שטר מטען (במידה וזה יבוא).
3. סוויפט/אישור העברה.
4. שיקים בפריסת תשלומים ע"ח ההלוואה.
העסקאות מבוטחות בביטוח אשראי עם כיסוי ביטוחי של 85% מגובה החוב כולל מע"מ, כאשר 15% מגובה החשבונית הלקוח משאיר פיקדון כבטוחה.
הכיסוי הביטוחי הינו לתקופה של עד 150 ימים מיום הנפקת החשבונית ע"י הספק.
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
אג
pic
AG
12/05/2017
OK
pic
orr kowarsky
03/05/2017
FT
pic
Fundit Team
13/05/2017
מש
pic
מאור שהרבני
12/05/2017
OS
pic
OS
06/05/2017
עא
pic
עדי אלשך
11/05/2017
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך