preloaderNew
success

פינה בראש בע"מ

פינה בראש פיתוח עסקי שלב שני

'פינה בראש' הנה עסק משפחתי וותיק ורב מוניטין בתחום התיירות הכפרית בראש פינה העתיקה, אשר פועל משנת 1991. במתחם 'פינה בראש' פועלים כיום 7 חדרי אירוח קסומים, מסעדת שף גלילית, ובר מקומי עשיר. המתחם העתיק מחפש מימון למטרת שדרוג הקיים והקמת מבני אירוח נוספים בדרך להפיכת המתחם למלון בוטיק עם 25 יחידות אירוח. המשקיע כיום ב-'פינה בראש' ייהנה מתשואה דו ספרתית מול בטוחות

מי אנחנו?

'פינה בראש' הנה עסק משפחתי וותיק ורב מוניטין בתחום התיירות הכפרית בראש פינה העתיקה, אשר פועל משנת 1991 בצמיחה מתמדת.
במתחם 'פינה בראש' פועלים כיום 7 חדרי אירוח קסומים, מסעדת שף גלילית ובר יין מקומי עשיר במיוחד. 'פינה בראש' חלוצה ומובילה בענף התיירות הנכנסת לגליל ולגולן, בעיקר בתחום תיירות היין והקולינריה וקהל לקוחות נאמן ותיק ורב.

איך אתם יכולים להרוויח מזה?

המתחם העתיק מחפש מימון למטרת שדרוג המלון הקיים, מכלול המסעדה והקמת מבני אירוח נוספים בדרך להפיכת המתחם למלון בוטיק עם 25 יחידות אירוח, בראש העשייה התיירותית באזור.

המשקיע כיום ב-'פינה בראש' ייהנה מתשואה דו ספרתית בעבור השקעתו

פרטים נוספים בגין העסקה:

+ בטוחה להלוואה - רישום משכנתא מדרגה שנייה וללא הגבלה בסכום על הנכס בראש פינה העתיקה, אשר שווה כ- 11 מיליון ש"ח.
+ תקופת ההלוואה - שנה עם ארבע אופציות להארכת ההלוואה ל- 12 חודשים נוספים (סה"כ 5 שנים).   

+ נאמן לעסקה - IBI – קבלת תקבולי ריבית, ניכוי מס במקור ותשלום למשקיעים.

+ ניהול ההלוואה -  יוניק פאנד - ביצוע ביטחונות בפועל, הקמת ביטוחים מתאימים, המצאת מכתבי כוונות המצאת מכתבי סילוק, תחשיבי יתרות לסילוק והצמדות, הוראות לתשלום לנאמן וגביה. 


מייסדים

נפ
נילי פרידמן_pic

נילי פרידמן

מייסד,CO FOUNDER

אמנית, בעלים ומייסדת 'פינה בראש', מחלוצי תעשיית האירוח בראש פינה

צוות

שפ
שירי פרידמן_pic

שירי פרידמן

CEO

שפית, בעלים ומנהלת מסעדת 'שירי ביסטרו' ומתחם 'פינה בראש'

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
חק
pic
חיה
23/05/2017
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך