preloaderNew
success

Vida Group

VIDA OAKLAND // 7

כחלק מתהליך של התחדשות עירונית באוקלנד קליפורניה, הזדמנות השקעה ברכישת קרקע לבניית 5 יחידות צמודות קרקע ומכירתן לשוק המקומי. משך זמן הפרויקט מרכישת הקרקע ועד למכירת היחידות כ 20-24 חודשים. הפרויקט בשיתוף עם חברה יזמית מקומית בעלת ניסיון המאפשר לה לזהות את מגמות הביקוש באזור ולגבש עסקה הנותנת מענה מדויק לצרכי השוק המשתנים.
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד

צוות

גלמ
גלית לוי מיכאלוביץ'_pic

גלית לוי מיכאלוביץ'

CO FOUNDER

יזמית, בעלת ניסיון ניהולי נרחב בענף ההיי-טק, שיווק ומכירות. במהלך הקריירה הובילה וניהלה בהצלחה פרוייקטים עם שילוב של תהליכי תכנון, היבטים אסטרטגים בסביבה בינלאומית.

שג
שגיא גרינשטיין_pic

שגיא גרינשטיין

CO FOUNDER

יזם, מנהל מנוסה, בכל היבטי הניהול של חברות בסביבה בינלאומית. בעל רקע של למעלה מ 20 שנה בענף היהלומים בארה”ב. במהלך הקריירה הוביל בהצלחה פרויקטים והיה שותף ליצירת קשרים עסקיים.

DD&I
D.A Development & Investments_pic

D.A Development & Investments

Local Partner

חברה ליזום נדל”ן בבעלות פרטית המתמקדת בתחום הבניה למגורים ביזמיות נדל”ן בארה”ב ובישראל. החברה מתמחה ברכישת קרקעות או נכסים בעלי פוטנציאל ליצירת רווחים, בניהול תהליכי בניה ובשיווק הנכסים. ניסיונה של החברה היזמית וצוות העבודה המקומי מאפשר לה לזהות את מגמות הביקוש באזור ולגבש עסקה הנותנת מענה מדויק לצרכי השוק המשתנים.

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
גל
pic
גלית לוי מיכאלוביץ
08/12/2017
שג
pic
שגיא גרינשטיין
08/12/2017
טש
pic
טל שביט
10/12/2017
עה
pic
ענת הנזל מור
15/12/2017
SB
pic
sagy bronstein
01/01/2018
יש
pic
יורם שביט
27/12/2017
SS
pic
Shahar Shavit
29/12/2017
אג
pic
AL23
28/12/2017
דז
pic
דוד זינגר
07/01/2018
RZ
pic
rakefet zalashik
07/01/2018

    פורסם ב-
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך