preloaderNew
success

קבוצת באלאנס נדלן בע"מ

הלוואה כנגד בטחונות ראשל"צ

קבוצת באלאנס נדלן בע"מ מובילה בתחום פתרונות אשראי חוץ בנקאיים, מגובים בנכסי נדלן בישראל.
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
intrest
ריבית
8
'
img
מח''מ
60
100%
11
משקיעים
img
תאריך הגיוס עבר


מי אנחנו?

קבוצת באלאנס נדל"ן בע"מ (שם המותג "קרדיט פוינט") הינה חברה פרטית להלוואות חוץ-בנקאיות הפועלת ע"פ חוק. 

החברה עוסקת בתחום הפיננסי למעלה מ-6 שנים. משרדי החברה נמצאים בראשון-לציון.

קהל לקוחות החברה היינו מהסקטור פרטי ומהסקטור העסקי ומונה אלפי לקוחות. החברה מתמחה במתן הלוואות מבוססות בטוחת נדל"ן ברחבי הארץ.

החברה מציעה פתרון חוץ בנקאי לבעלי נכסי נדל"ן בארץ. 

 

פרטים בגין העסקה:

עיקרי העסקה - 

עסקת הלוואה לגורם פרטי, כנגד שעבוד בית המגורים השייך ללווה והנמצא בראשון לציון.

אומדן שווי שוק על פי שמאות המצורפת כנספח להסכם ההלוואה: 4,300,000 ש"ח.

הנכס נקי מכל שיעבוד ו/או זכות צד ג', למעט שעבודים שעתידים להירשם לטובת הנאמן (אי.בי.אי ניהול נאמנויות) ע"פ הוראות הסכם ההלוואה.

העסקה מפוקחת על ידי נאמן (אי.בי.אי ניהול נאמנויות), אשר מהווה צד ג' בלתי תלוי, האחראי על קבלת תקבולי ריבית, ניכוי מס במקור ותשלום למשקיעים.

 

תקופת ההלוואה - 

60 חודשים.

 

בטוחה להלוואה - 

מדובר בנכס אשר רשום בלשכת רישום המקרקעין, לפיכך כנגד ההשקעה תינתנה הבטוחות הבאות:

1.      משכנתה מדרגה ראשונה לטובת הנאמן (IBI).        

2.      רישום משכון בספרי רשם המשכונות לטובת הנאמן.

3.      שטר חוב בגובה סכום ההלוואה, יוחזק אצל הנאמן.

4.      המחאה בגובה סכום ההלוואה, תוחזק אצל הנאמן.

 

פירעון ההלוואה - 

פירעון ההלוואה יעשה מתקבול בגין מכירת הנכס המשועבד, בתוך תקופת ההלוואה.

 

פירעון מוקדם - 

תשלום מלוא יתרת הריבית השנתית.

 

ניהול ההלוואה - 

קבוצת באלאנס נדל"ן בע"מ תנהל בפועל את ההלוואה לרבות רישום בטוחות, תחשיבי יתרות לסילוק והצמדות, הוראות לתשלום לנאמן וגביה, מימוש הנכס המשועבד במידת הצורך.

 

תשואת משקיעים:

קרן ההלוואה ו/או כל יתרה בלתי מסולקת ממנה תישא ריבית בשיעור של 8% לשנה לפני מס.

תשלום ריבית בשנה הראשונה להלוואה-

30% מהריבית מנוכה מראש ותשולם למשקיעים עם תחילת ההלוואה, בנוסף תשולם יתרת הריבית תשולם חודש בחודשו לפי לוח הסילוקין המצורף להסכם ההלוואה.

תשלום ריבית החל מהשנה השנייה להלוואה ועד תום תקופת ההלוואה- 

תשולם ריבית למשקיעים ב48 תשלומים חודשיים שווים, לפי לוח הסילוקין המצורף להסכם ההלוואה.

שנה ראשונה:
השקעה ניכוי מראש עבור השנה הראשונה החזר חודשי סה"כ ריבית שנתי
₪ 100,000 ₪ 2,604.14 ₪ 450 ₪ 8,000
₪ 250,000 ₪ 6,510.34 ₪ 1,124 ₪ 20,000
₪ 500,000 ₪ 13,020.68 ₪ 2,248 ₪ 40,000
שנה שניה עד חמישית כולל:
השקעה החזר חודשי סה"כ ריבית שנתי
₪ 100,000 ₪ 667 ₪ 8,000
₪ 250,000 ₪ 1,667 ₪ 20,000
₪ 500,000 ₪ 3,333 ₪ 40,000


 

מידע נוסף ופרטים נוספים כולל שמאות ניתן למצוא בטאב "מצגים".

צוות

דא
דניאל איילון_pic

דניאל איילון

CEO

בן 32, בעלים משותף של קבוצת באלאנס נדל"ן בע"מ, בעל ידע עשיר באשראי בנקאי וחוץ בנקאי. מלווה חברות, אנשי עסקים ואנשים פרטים, בהקמה ובביצוע פרוייקטים נדלני"ם ברחבי הארץ. משמש כמנכ"ל החברה בפועל ואחראי בין היתר על חיתום התיקים, הן ברמה הפרסונאלית והן ברמה הנדלני"ת.

רלא
רו

רו"ח ליאור אריאלי

CFO

משרד רו"ח ליאור אריאלי, לשעבר מנהל צוות פירמת רו"ח p.w.c כיום בעלים של משרד בוטיק מהמובילים במשק.

סיאל-מעדו
סתיו יעקב את ליבוביץ' - משרד עורכי דין ונוטריון_pic

סתיו יעקב את ליבוביץ' - משרד עורכי דין ונוטריון

Laywer

משרד עורכי דין ונוטריון סתיו יעקב את ליבוביץ' הינו משרד בוטיק המתמחה בעסקאות מקרקעין מורכבות ומגוונות, וכמו כן, בעל התמחות ייחודית בתחום ההלוואות והמשכנתאות. המשרד מלווה יזמים, אנשי עסקים, אנשים פרטיים ואנשי מפתח בתחום הנדל"ן, משלב הייזום דרך שלב הביצוע, וכלה בשלב השיווק והשלמת הרישום. לבעלי המשרד, עורך דין סתיו יעקב ועורכת הדין רעות ליבוביץ׳, ניסיון משפטי פרקטי עשיר בתחום המקרקעין, הכל הן מצד היזמים / קבלנים והן מצד הגורמים הפרטיים.

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
נג
pic
Numi123
05/07/2018
שב
pic
שי - ביננטל
10/07/2018
חנ
pic
אחד שמבין
03/07/2018
רב
pic
רומבוס בעמ
12/07/2018
אש
pic
Lilah
04/07/2018
דש
pic
דויד - שנהל
02/07/2018
רג
pic
rgabor
03/07/2018
אד
pic
אבשלום דנאי
11/07/2018
יש
pic
יפה - שרף
11/07/2018
אא
pic
אריאל - אדרי
11/07/2018
עש
pic
ענת שפר קלדרון
12/07/2018

    פורסם ב-
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך