preloaderNew
success

SEPOY LTD

ג. חוב Caravan Sarai

חברת SEPOY פועלת החל מ 2013 כיזמית בתחום הנדלן והמלונאות ביוון. לחברה כ 20 עובדים שכירים ועיקר המאמץ באיתור-ייזום-ביצוע-ניהול העסקאות מתרכז בכריתים וסלוניקי. במהלך השנים האחרונות ביצעה החברה לא מעט עסקאות. כיום החברה מנהלת שני בתי מלון שהקימה ביזמות מלאה (איתור-רכישה-מימון-היתרים-שימור-שיפוץ ובניה-הפעלה וניהול) ומקימה חמישה פרויקטי נדלן בשלבי ביצוע שונים.
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
'
img
מח''מ
18
200%
31
משקיעים
img
נדל"ן
תאריך הגיוס עבר
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
דא
pic
דני - אור
08/01/2020
YB
pic
Yuval - Bar-Gil
07/01/2020
שג
pic
שלומי ג'רבי
07/01/2020
נג
pic
Numi123
02/01/2020
אל
pic
אביעד לוי
08/01/2020
יד
pic
DSJ
02/01/2020
pic
אורי וברכה -
05/01/2020
עב
pic
ערן - ברנר
06/01/2020
את
pic
Elico
02/01/2020
רב
pic
רומבוס בעמ
08/01/2020
OM
pic
Or - Marcus
08/01/2020
יל
pic
יצחק - לוי
07/01/2020
BV
pic
Benjamin - Vole
15/01/2020
אס
pic
אופיר סמו
07/01/2020
שג
pic
שי - גריסרו
05/01/2020
שד
pic
שד
02/01/2020
אפ
pic
afine
07/01/2020
לד
pic
ליאור - דה פיצוטו
08/01/2020
EH
pic
erica hezroni
31/12/2019
יק
pic
יהודה - קולטון
07/01/2020
יש
pic
יואב שפירא
01/01/2020
בו
pic
בר-אילן השקעות - ויזום בע"מ
08/01/2020
EZ
pic
Erez - Zur
07/01/2020
נג
pic
נדב - גולדמן
05/01/2020
אא
pic
ארז - ארמה
06/01/2020
דב
pic
דני - בוימיסטרוק
08/01/2020
עא
pic
Ami - Julia
05/01/2020
יל
pic
יהודה - לוי
06/01/2020
אד
pic
אלעד - דוד
06/01/2020
אד
pic
אפרים - דביר
06/01/2020
מש
pic
מתן - שובבו
08/01/2020
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך