preloaderNew
success

הקרנות לעידוד יזמות

אג"ח מגובה נדל"ן גיוס 2

חברת אשראי שמחליפה את הצורך בבנק ע"י העמדת מימון ליזמי נדל"ן בעסקאות אשראי של ליוויי בניה. האשראי לבניה מנוהל באמצעות חשבון ליווי סגור, בפיקוח נאמן , אשר רק דרכו משולמות עלויות הפרויקט ישירות לספקים. המימון בפיקוח צמוד של משרד שמאים מוביל, החל משלב הגשת התוכניות לאישור, דרך מעקב אחר כל העלויות, עד גמר ביצוע הפרויקט, וכלה בבקרת תהליך שוטפת לכדאיותו הכלכלית.
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
'
img
מח''מ
30
200%
10
משקיעים
img
תאריך הגיוס עבר

הזמנה לרכישת אג"ח בהנפקה פרטית של קבוצת פיננסיה, הקרנות לעידוד יזמות נדל"ן (להלן "החברה"), בשעבוד לנכס נדל"ן

אין באמור בתמצית המנהלים שלהלן כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ואין באמור כדי למצות את כל תנאי אגרת החוב. באחריות כל משקיע לבדוק בעצמו את כל תנאי ההשקעה כמפורט באגרת החוב.

רקע על החברה

החברה מחליפה את הצורך של יזם בבנק קונבנציונאלי.  החברה מעמידה את מלא המימון לבניית פרויקטים של עד 50 מליון ₪, בליווי בניה סגורים ומפוקחים בתחומי הנדל"ן והתחדשות עירונית.

החברה הוקמה על ידי ענת קינן, לשעבר מנכ"לית בנק דיסקונט למשכנתאות וקרן הפנסיה מבטחים וארז סגמן,  בעל 25 שנות נסיון ביזמות נדל"ן ובניה, ובמימון נדל"ן בארה"ב ובישראל.

הגיוס נועד לממן פרויקטים, בליווי בניה סגורים ומפוקחים, כמפורט להלן. 

אז איך זה יעבוד? (מסלול הכסף)

 • כספי ההשקעה מופקדים לחשבון פקדון בבעלות הנאמן (זהר אנגלנדר חברה לנאמנויות בע"מ).
 • החברה מבצעת חיתום על כל יזם'קבלן, ורק לאחר אישור וועדת האשראי הבקשה עוברת לנאמן.
 • הנאמן מאשר ע"פ תנאי האג"ח, כל פרויקט למימון, עבורו מוקם חשבון סגור ויעודי לליווי הבניה של הפרויקט, שבו זכות חתימה מחייבת לנאמן
 • הנאמן מאשר ע"פ תנאי האג"ח, את כל התשלומים בחשבונות הליווי של הפרויקטים במימון. 
 • רק מחשבון הליווי משולמים עלויות הפרויקט וכל התשלומים מבוצעים ישירות לספקי הבניה בפרויקט. 
 • החברה בודקת ומאשרת באופן שוטף מול היזם, את כל עלויות הפרויקט עד לסיומו ומסירת הדירות לרוכשים.
 • תמורות הרוכשים בפרויקט מופקדות אך ורק לחשבון הליווי.  התמורות קודם כל מסלקות את כספי המימון שהועמדו לטובת בניית הפרויקט, בפיקוח הנאמן.
 • בנוסף, כל הכספים שיוצאים ונכנסים לחשבונות הליווי, נבדקים ומבוקרים ע"י שמאי חיצוני שמפיק לנאמן דוחות פיקוח חודשיים.  
 • החברה משלמת ריבית כל חודש והקרן מוחזרת עד 30 חודשים.


איך אנחנו מגדרים את ההשקעה שלכם? (בטחונות בסעיפים 8 ו- 16 באג"ח)

 1. מסלול הכסף בשליטה מלאה של הנאמן, שע"פ תנאי האג"ח, מאשר כל פרויקט למימון שנכנס לאג"ח, לפי בין היתר, פיזור ההלוואות, כלכליות הפרויקטים ואבני הדרך לשחרור כספים.
 2. הנאמן שותף בחתימה לחשבון החברה ובחתימה לחשבונות הליווי בפרויקטים שאותם החברה מממנת.
 3. 900,000 ₪ בשעבוד שני לנכס נדל"ן לטובת הנאמן, משמשת כבטוחה למקרה של פיגור.
 4. 100,000 ₪ בהערת אזהרה לנכס נדל"ן, משמשת כבטוחה נוספת לטובת הנאמן.
 5. הון עצמי של היזם בשיעור שלא יפחת מ- 5% מעלויות הפרויקט שבמימון, משמש ככרית בטחון למקרה של כשל בפרויקט.
 6. שעבודי משכנתא מדרגה ראשונה על נכסי הנדל"ן בפרויקטים שהחברה מלווה, במקום בנק, משמשים כבטוחה למקרה של כשל ביזם
 7. שעבוד משכנתא דרגה שניה על נכסי הנדל"ן בפרויקטים שבמימון לאחר חוב בכיר של בנק מלווה, משמשים כבטוחה לקדימות פרעון לפני היזם.
 8. שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על הון המניות של החברה ועל מלא הזכויות בחשבון החברה.
 9. שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על הון המניות של החברה היזמית ועל מלא הזכויות בחשבונות הליווי.
 10. הנאמן מיישם כללים נוספים לצורך פיזור הנכסים, כמפורט באג"ח.
 11. ערבות אישית של בעל השליטה בחברה.
 12. ערבות אישית של בעל השליטה בחברה היזמית, הלווה.
 • זכויות החתימה בחשבון החברה מחייבות את חתימת הנאמן לכל פעולה מעל 10,000 ₪ בחברה (ראו נספח 20א באג"ח).
 • זכויות החתימה בחשבונות הליווי מחייבת את חתימת הנאמן לכל פעולה בחשבון החייב של הפרויקט למימון (ראו נספח 20ב באג"ח).

במקרה של פיגור בתשלום מצד אחד החייבים אנו נפעל לביצוע פירעון מיידי (ראו סעיף 15 באג"ח) והעמדה לפירעון מיידי (ראו סעיף 30 באג"ח).

תשלום ריבית עבור ההשקעה

בעבור השקעתכם תקבלו ריבית שנתית.

 • תשלומי הריבית מדווחים לנאמן כל חודש. 
 • הריבית מחושבת ומשולמת אחת לחודש.
 • החזר הקרן בתום תקופת האג"ח של 30 חודשים.


כיצד אנו בוחרים את היזמים הלווים ואת הפרויקטים למימון?

בקשות נבדקות ע"י וועדת אשראי שבוחנת ומאשרת כל פרויקט שמוגש למימון.  וועדת האשראי מורכבת מאנשי מפתח מובילים בענף מימון הנדל"ן וניהול הסיכונים בישראל.

בכל בקשה למימון נבדקים בין היתר הפרמטרים הבאים:

 • דו"ח שמאי (דו"ח 0) וביקורת שמאי שוטפת לבקרת ביצוע לפי שלבים
 • היתר בניה
 • כתבי הסכמה מקבלני ויועצי הפרויקט לאפשרות שהקרן תכנס לנעלי היזם במקרה של פיגור.
 • בעלות של מבקש המימון, ובמקרה רכישה בעלות של מוכר הנכס.
 • ביטוח קבלנים ללווה.
 • מצבו המשפטי של הפרויקט ושל היזם, כולל בחינת יכולת שעבוד המשכנתא ושעבודים נוספים של החברה ובעל השליטה.
 • נסח חברת האם וה- SPC, חברת היזם הלווה.
 • אסמכתאות לביסוס יכולת החזר והתנהלות אשראי.
 • בעסקאות התחדשות עירונית, נבדק הסכם הדיירים, עמידה בהתחייבויות לדיירים ובלוחות הזמנים בהתאם להסכם הדיירים.


לאחר אישור וועדת האשראי, התיק מוגש לבחינה נוספת באישור הנאמן.  רק לאחר אישור הנאמן הפרויקט נכנס למימון באג"ח.

בקרה ופיקוח קצב התקדמות בניה ומכירת דירות בפרויקטים

מפקח ממשרד השמאים מאשר את שחרור הכספים ומבצע בקרה שוטפת על הוצאות הפרויקטים. 

המפקח בודק כי התשלומים המבוקשים לביצוע הפרויקט תואמים את שלבי העבודה בפועל ומאשר שחרור כספים בהתאם.  רק לאחר אישור השמאי, הנאמן יבחן ויאשר את שחרור התשלומים ישירות לספקים.

אנא ראו נוהל שחרור כספים בטאב המצגים.

סיכונים בעסקה

 1. קריסת שוק הנדל"ן וירידת מחיר הדירות שנבנות, אז ההכנסות ממכירתן עלולות להיות נמוכות מעלויות הפרויקט.
 2. קפיצה חדה בעלויות הבניה עשויה להקטין את רווחיות הפרויקט ואף לגרום לגרעון.
 3. הליך משפטי לצורך מימוש אשר יעכב את החזר הקרן לתקופה הקבועה באג"ח.


מידע נוסף, כולל אג"ח והסכם נאמנות, בטאב מצגים.


צוות

עק
ענת קינן_pic

ענת קינן

Director,CEO

ענת קינן, יו"ר דירקטוריון הקרנות ולשעבר מנכ"לית בנק דיסקונט למשכנתאות, בו נהלה תיק אשראי בהיקף של כ- 12 מיליארד ₪ (מזה כ- 2 מיליארד ₪ כספי אוצר), הגדילה נתח השוק של הבנק מ- 6% ל- 15%, הרחיבה את מספר הסניפים מ-39 ל-65 ומספר העובדים מ-300 ל-400 והגדילה את הרווח השנתי מכ- 20 מיליון ₪ לכ- 26 מיליון ₪. לפני כן קינן כהנה כמנכ"לית מבטחים קרן הפנסיה הגדולה בארץ, ניהול של כמיליון עמיתים עם מחזור שנתי שוטף של כ- 3 מיליארד ₪ ותיק השקעות של כ 64 מיליארד ₪.

אס
ארז סגמן_pic

ארז סגמן

COO,Director

ארז סגמן, דירקטור מנהל הקרנות ומומחה באשראי חוץ בנקאי בישראל ובארה"ב. לסגמן נסיון של 25 שנים בתעשיית הנדל"ן בארה"ב ובישראל. סגמן ניהל מערך אשראי נדל"ן סיטונאי במרחב אזורי של 7 מדינות בארה"ב והקים חברות אשראי, יזמות נדל"ן, ביצוע נדל"ן, וטכנולוגית חיתום בבנקאות נדל"ן. סגמן ליווה מאות רכישות ויזמויות בניה וטיפל בכל היבטי העסקה, החל מהחיתום ואישור הפרויקט למימון, וכלה בליווי שוטף לאורך תקופת הפרויקט.

אש
אורי שמואלי_pic

אורי שמואלי

Director

אורי שמואלי, דירקטור וחבר וועדת האשראי החל לפעול במגזר הפיננסי ב- 1994, ב- 1997 מונה למנכ"ל כלל פיננסים גמל והשתלמות ולאחר מכן כיהן בתפקיד סמנכ"ל הפיתוח העסקי של בית ההשקעות מיטב דש. ב- 2006 שמואלי החל לכהן כמשנה למנכ"ל במגדל שוקי הון וב- 2011 מונה למשנה למנכ"ל בחברת הביטוח AIG . ב- 2018 אורי ייסד את חברת הפיננסים Tradent Academy בתחום המסחר התוך-יומי במניות הנאסד"ק והדאו ג'ונס , ושותף במשרד הפרסום Flex Media בתחום הפלטפורמות הדיגיטליות.

רכ
רוני כתב_pic

רוני כתב

CFO

מנהל כספי הקרנות ולשעבר סמנכ"ל הכספים של בנק דיסקונט למשכנתאות. כתב הוביל את ליווי הבניה ואת שיטת הפיקוח הסגור של הפרויקטים שבליווי בישראל. כתב ליווה מאות פרויקטים של מימון נדל"ן בחשבונות ליווי סגורים ומפוקחים. כתב אחראי על חיתום הפרויקטים, ניהול תיקי הלקוחות, כספי המימון והתמורות של הפרויקטים בליווי.

סח
סומך חייקן_pic

סומך חייקן

advisory board

מעניקה שירותים פיננסים בתחומי הביקורת, הייעוץ והמיסוי ב-154 מדינות ברחבי העולם. הפירמה בישראל מונה 1,130 אנשי מקצוע ו-68 שותפים ומנהלי תחומים. המשרד מומחה בבנקאות ומימון ומספק שירותים למוסדות בנקאיים ולמרבית הבנקים הגדולים בישראל, לצד מוסדות מימון אחרים.

ירו
יהודה רווה ושות'_pic

יהודה רווה ושות'

advisory board

פועל מארבעה משרדים, בירושלים, בתל-אביב, בחיפה ובבאר שבע, הערים הראשיות במדינה. המשרד כיום, בהנהגתו של יהודה רווה, מעסיק כ-100 עובדים, 66 עורכי דין ו-16 שותפים ומספק שירותים משפטיים למרבית הפרויקטים הגדולים בישראל המשרד מומחה בבנקאות ומימון ומספק שירותים למוסדות בנקאיים ולמרבית הבנקים הגדולים בישראל, לצד מוסדות מימון אחרים, לרבות בתחום התחדשות עירונית.

מפו
מ. פירון ושות'_pic

מ. פירון ושות'

advisory board

פועל למעלה מ-65 שנה מ- 8 סניפים בארץ ובעולם ובהם צוות משפטי המונה מעל ל-200 עורכי דין ומתמחים. המשרד, אשר כיום עומד בראשו עורך דין צבי פירון, הוקם בשנת 1950, על ידי עורכי הדין, ליווה את החקיקה החדשה של נותני האשראי בישראל במהלך כל הדיונים בועדות הכנסת ומול משרד האוצר, לרבות הצגת הערות ותיקונים לחוק.

זאחלב
זהר אנגלנדר חברה לנאמנויות בע

זהר אנגלנדר חברה לנאמנויות בע"מ

נאמן

עו"ד (ונוטריון) זהר אנגלנדר, מתמחה במקרקעין ובמיסוי מקרקעין. ליווה פרויקטים של מסחר ומגורים של אלפי יחידות דיור וביניהם פרויקטים מן המורכבים ביותר כגון התחדשות עירונית וכפרית. בין היתר, ליווה עו"ד אנגלנדר הקמתן של הרחבות יישובים רבות, את הפרויקטים הראשונים בארץ של פינוי בינוי (והינו בין הראשונים שגם ליווה עד סיום, את הפרויקט פינוי בינוי הגדול בארץ שבקריית אונו) ומלווה היום עשרות פרויקטים של תמ"א 38 וקבוצות רכישה ברחבי הארץ,

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
גב
pic
גבריאל בן משה
06/02/2020
דכ
pic
דני-כ
09/02/2020
ימ
pic
ירחמיאל - מנור
09/02/2020
אט
pic
אליהו מאיר - טיילר
09/02/2020
נג
pic
נדב - גולדמן
29/01/2020
אפ
pic
אלכסנדר - פלדמן
09/02/2020
עא
pic
Ami - Julia
09/02/2020
יל
pic
יוני לוי
09/02/2020
קב
pic
קומנט תמיכה ורשתות תקשורת - בע
09/02/2020
AT
pic
avraham tikva
09/02/2020
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
 • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
 • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
 • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
 • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
 • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך