preloaderNew

השתתפות בשכ"ט עו"ד

גיוס לעורכי דין בלבד

לראשונה בישראל, רק לציבור עורכי דין, הזדמנות להשקיע ולהרוויח תשואה גבוהה: השתתפות בשכר טרחה בעשר תביעות ייצוגיות גדולות ואיכותיות המתנהלות בימים אלה.
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
'
img
מח''מ
48
72%
9
משקיעים
img
אחר
טרם נקבע תאריך גיוס

ההשקעה פתוחה לעורכי דין בלבד במינ' השקעה של 30,000 ש"ח לפרטים ir@fundit.co.il או בוואטסאפ לחצו כאן


ההזדמנות - השקעה והשתתפות בשכר טרחה בעשר תביעות ייצוגיות המנוהלות בימים אלה בבתי המשפט המחוזיים:

 1. מדובר על עשר תביעות ייצוגיות מבוססות שהוגשו על ידי עורך הדין המייצג (להלן: עו"ד המייצג), כולן מגובות בחוות דעת של מומחים מהשורה הראשונה בתחומם, חלקן בשלב מתקדם של הליך אישור הבקשה הייצוגית.
 2. כידוע, ניהול תביעה ייצוגית דורש משאבים רבים מצד עורכי הדין המייצגים, אולם שכר טרחתם משולם רק בסוף ההליך. גיוס זה משנה את חוקי המשחק, מייצר לעורך הדין המייצג מימון ביניים ומגדיל הסיכוי למקסם את גובה הזכיה ותשלום שכר הטרחה: מימון הביניים יסייע לייצר יתרון תחרותי לעורך הדין המייצג, ייטה את מאזן הכוחות לטובתו, יאפשר לו להעמיד את מלוא המשאבים לטיפול בכל תביעה ייצוגית ובשורה התחתונה יטייב את איכות הטיפול בתביעות. אכן, באמצעות מימון הביניים ישיג עורך הדין המייצג תוצאות מיטביות לקבוצה הייצוגית, לתובעים הייצוגיים, לעורכי הדין המייצגים ולמשקיעים השותפים בשכר טרחתו זה.
 3. בענייננו, עשר התביעות שנבחרו הינן תביעות מבוססות, כולן מגובות בחוות דעת של מומחים מהשורה הראשונה, שעלות שכרם עולה לעיתים על מעל 100,000 ₪, בכללם פרופסורים ודוקטורים לכלכלה, פרופסורים ודוקטורים לרפואה, שמאים, דוקטורים לטוקסיקולוגיה ועוד. כמפורט להלן, כלל התביעות כבר מתנהלות בימים אלה בבתי המשפט המחוזיים.


העסקה עצמה ומסלול הכסף: החזר ההשקעה, חלוקת רווחים עם עדיפות למשקיעים:

ההשקעה הינה השקעה משתתפת ברווחים - בשכר טרחה עורך הדין המייצג בתביעות ייצוגיות - והינה על בסיס הצלחה בהליכים המשפטיים, כך שכספי ההשקעה והתשואה המפורטת להלן יתקבלו רק במידה ואכן ישולם שכר טרחה לעורך הדין המייצג.


כללי:

 1. לשם קיום הבטחת התחייבויותיו של עורך הדין המייצג לפי הסכם זה, במועדן ובמלואן, מונתה חברת ביאקטיב מובילים שינוי בע"מ כנאמן בטוחות מטעם המשקיעים (חברה המתמחה במימון עולם המשפט בכלים של מימון המונים, בין היתר מנהלת קרן השקעות ביאקטיב 1 המשקיעה בתביעות ייצוגיות וכן הבעלים של אתר מימון המונים beactive - פלטפורמת מימון המונים למאבקים משפטיים, ציבוריים, חברתיים וסביבתיים מבית קבוצת הדסטארט).
 2. כתנאי להעברת כספי ההשקעה ימסור עורך הדין המייצג לנאמן הבטוחות המחאות על דרך השעבוד של מלוא תקבולי שכר הטרחה וכל הזכויות האחרות המגיעות או שיגיעו לעורך הדין המייצג בקשר עם התביעות המפורטות לעיל.
 3. מדי רבעון יימסר דיווח לעורכי הדין על התקדמות התיקים דרך מערכת העדכונים של האתר.
 4. בהתאם לסעיף 59(ג) לחוק לשכת עורכי הדין, לא ישתף עורך דין בהכנסותיו אדם או חברה שאינה עורך דין. על כן, השקעה זו מוגבלת רק לחברי לשכת עורכי הדין אשר יציגו לצוות האתר, בעת הגיוס ובעת קבלת הכספים רשיון עורך דין בתוקף.


מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
אס
pic
אופיר סמו
26/05/2020
אס
pic
ש.ז.נ
26/05/2020
אב
pic
אהרון ברגר
26/05/2020
אפ
pic
אפ
27/05/2020
PM
pic
אבינעם
27/05/2020
יה
pic
יוסי האזרחי
26/05/2020
גא
pic
גיא אהרון
27/05/2020
TE
pic
tsur eliaz
30/06/2020
לל
pic
ל ל
30/07/2020
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
 • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
 • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
 • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
 • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
 • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך