preloaderNew

הפרוטוקולים של דימיטרי

קולנוע לעולם החדש

חברת "הפרוטוקולים של דימיטרי בע״מ" הפיקה וצילמה סרט, השואף לחולל שינוי תודעתי אצל הצופה, ובעל פוטנציאל לרווחים של מיליונים. בעולם הרעב לתוכן מקורי ובשוק ששילם הון עבור יצירות ישראליות, החברה, שהיא בית יוצר להפקות סרטים משני תודעה, בטכניקות יצירה פרו-חדשנית, מתכוונת להיות הדבר החם הבא בשוק העולמי. השקעה כספית פנטסטית שתשפיע על קידום היצירה בישראל, ותקנה זכויות ברווחי סרטים נוספים שיופקו ע"י החברה.
img
preseed
2%
5
משקיעים
img
35
ימים נותרו לגיוס

ההשקעה בשלב זה פתוחה למשקיעים נבחרים בלבד לפרטים בוואטסאפ לחצו כאן 

מייסדים

יג
ירדן גת_pic

ירדן גת

מייסד

ירדן גת הוא תסריטאי, מפיק, במאי ויזם, בעל חזון יצירתי וטכנולוגי מקורי. ירדן למד קולנוע כנער, שירת כצלם צבאי וראה כמה דברים… הסתובב בעולם ועצר למספר שנים בקליפורניה, שם למד אנימציה ושרף דברים במדבר. משנת 2000 ירדן יוצר סרטים עבור חברות ישראליות - מנגיש רעיונות ומוצרים טכנולוגיים חדשניים לקהלים השונים. בשנת 2010 החל ירדן לקדם את הפורמט של מציאות-מדומה ולאחר עשור של הישגים בתחום, ניגש בתשוקה רבה ליצירת סרט חדשני: הפרוטוקולים
של דימיטרי.

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
אח
pic
Alex
24/07/2020
רמ
pic
רון מוסברג
09/07/2020
ער
pic
עדינה רפיח
19/07/2020
נז
pic
נעמי זלצינגר
22/07/2020
DR
pic
dani reiss
02/08/2020
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך