preloaderNew
success

BHLD Capital

348 VB

BHLD Capital is a real estate investment firm specializing in the acquisition and development of multi family residential properties. Our passion and expertise lies in creating exceptional space for people to call home. Every aspect of our business is focused on creating beautiful environments plus building value for our future home owners, tenants, investors and local communities.
img
preseed
136%
17
משקיעים
img
תאריך הגיוס עבר

לפרטים נוספים אפשר גם בוואטסאפ לחצו כאןההזדמנות: 

 • בנייה וייזום של 6 יחידות class A בלב שכונת Red Hook Brooklyn, סה"כ כ- 5,050 sqf (רגל רבוע) 
 • תהליך הרכישה של הנכס החל לפני תקופת הקורונה. הקרקע נירכשת במחיר המשקף הנחה משמעותית.
 • זו עסקה שנייה שהיזם מגייס באמצעות fundit
 • זו העסקה הרביעית של היזם באזור, במרחק של כמה בלוקים ממיקום הנכס
 • למשקיעים יש אופציה לצאת לאחר 14 חודשים בתנאים מסויימים.
 • היזם משקיע בעסקה.
 • הקבוצה (ובעלי המניות) מעורבת והוציאה לפועל כ- 20 עסקאות ייזום באזור הנכס:

 • גודל המגרש 4,250 sqf
 • סה"כ תכנון לבנייה 5,050 sqf
 • זונינג: R5, מגורים ומסחר
 • סטטוס היתר: הגשת תכניות. קבלת היתר מלא (DOB) צפויה לאוגוסט 2021
 • הנכס כולל 5 יחידות מגורים וחלל מסחרי בקומת הרחוב
 • הנכס ריק ומוכן לעבודה


מחיר מכירה:

בלשונית מצגים ניתן לעיין בבדיקת הנאותות. סוגיית המחיר למכירה בהשוואה לאזור עלתה בדוח והיזם התייחס אליה כאן: 

היזם מתמחה בתכנון ובניית דירות חכמות המתאימות לקהל יעד צעיר אך בעל אמצעים המחפשים דירות במיקומים טרנדיים ובדגש על חיי קהילה ושכונות מתפתחות ו"מגניבות". מסיבה זו הדירות יחסית קטנות, סביב 80 מ"ר בממוצע בעוד המקובל באזור הוא דירות סביב 200 מ"ר. פער זה מייצר מחיר למ"ר יחסית גבוה בהשוואה לדירות אחרות באזור. יחד עם זאת המחיר פר יחידה תחרותי וליזם יש כבר התחייבויות רכות לרכישת יחידות בבנין.  

פרטים נוספים בקובץ דוח בדיקת נאותות בלשונית מצגים

מיקום: 

מסלול הכסף:

 • מבנה של LP/GP
 • הכספים מועברים לחשבון נאמנות של IBI קפיטל נאמנויות בע"מ
 • מחשבון הנאמנות לחשבון חברת הפרויקט, שהיא חברה ייעודית SPV
 • כסף ניכנס לחשבון חברת הפרויקט כתוצאה ממכירת היחידות ו/או הנכס כולו
 • חלוקת רווחים לפי המפתח
 • החזר הכספים לחשבון נאמנות, ניכוי מס וחלוקה למשקיע 

ראו עוד פרטים על השותף המקומי למטה (אנגלית) ובלשונית מצגים

סיכונים בעסקה:

 • העסקה במטבע חוץ ולכן יש חשיפה לשינויים בשער המט"ח
 • קבלת ההיתרים בפועל
 • תקופת COVID19 אשר מוסיפה חוסר וודאות לשווקים
 • סיכוני יזמות בבנייה 


מעטפת מקצועית:

 • נאמן הכספים בעסקה: IBI חברה לנאמנויות 
 • שטיינמץ עמינוח: רו"ח וייעוץ מס 
 • עו"ד מלווה: YK Law LLP 
 • חברת Propdo ערכה את בדיקות הנאותות 


דיווחים:

 • אחת לרבעון דוח תכנון מול ביצוע
 • דוח פיננסי שנתי
 • כל עדכון חשוב אחר
 • חברת GARDINER & THEOBALD INC המתמחה ב monitoring לעסקאות, וחיצונית לעסקה, תבצע את המעקב בפועל ותגיש את הדיווחים


היזם המקומי - DDG: 

 • ראו מצגים לפרטים נוספים (קובץ about us)


צוות

LC
Lee Cohen_pic

Lee Cohen

CEO

Lee Cohen is the Managing Partner of BHLD Capital & Alpha One Group, NY based Real Estate Development Co & Private Equity Office. With extensive experience in building business, Lee & his family office are responsible for starting up and successfully exiting transactions in excess of $500m. In addition to his for-profit endeavors Lee is active in the non for profit space. Starting up Ahavat Chinam which supplies meals the the under privileged.

LC
LM Cohen_pic

LM Cohen

MANAGING PARTNER & FOUNDER OF L.M. COHEN & CO. Accountant

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
נג
pic
Numi123
31/08/2020
יס
pic
יונית - סגל
19/08/2020
עי
pic
ערן - יריב
10/08/2020
שש
pic
שמעון - שר
03/09/2020
אל
pic
אמיר לוי
23/09/2020
אס
pic
אלי - סיניאנסקי
16/08/2020
עא
pic
Ami - Julia
09/08/2020
עג
pic
עמית גולן
22/09/2020
אב
pic
אסף בן שמעון
24/09/2020
מש
pic
מאיר שטר
09/09/2020
שפ
pic
שחר פיבן
02/09/2020
אג
pic
אלון
14/09/2020
אמ
pic
אמנון מרכוס
29/09/2020
יא
pic
יוסף אברמוביץ
27/09/2020
IE
pic
Itay Erlichman
25/09/2020
אג
pic
אסף גולן
23/09/2020
רכ
pic
רוני כרמל
04/10/2020
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
 • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
 • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
 • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
 • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
 • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך