preloaderNew

IBI מימון

מימון ספקים 10

כחלק מפעילותה השוטפת של חטיבת המימון של אי.בי.אי בית השקעות, ביצעה החברה עסקת מימון ספקים לחברה בתחום יבוא המזון. הזכויות בגין העסקה והבטוחות הומחו לחברת פאנד איט ללא זכות חזרה.
bluredBondsIcons
intrest
ריבית
4
'
img
מח''מ
2.15
0%
0
משקיעים
img
פיננסים
1
ימים נותרו לגיוס
מאגד העסקה
sponser