preloaderNew

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר

(להלן: "מדיניות הפרטיות")

[מעודכן ליום 22.3 2016]

 

1.  כללי

    1.1.  מדיניות הפרטיות של www.fundit.co.il (להלן: "האתר") המפורטת להלן חלה ביחס לאיסוף ושימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים למפעילת האתר, פאנד-איט (2016) בע"מ, ח.פ. 515422277, שכתובתה האסיף 8, הדר עם 4293500 (להלן: "Fundit"), בעת הרישום ובמהלך השימוש בשירותי האתר, וכן מידע שנאסף על ידי Fundit במהלך השימוש בשירותי האתר (להלן: "המידע").

    1.2.  מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי השימוש שבין Fundit לבין המשתמשים באתר (להלן: "המשתמשים"). כל הוראות הסכם תנאי השימוש יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על מדיניות הפרטיות, ולכל הביטויים במדיניות הפרטיות תהיה המשמעות שניתנה להם בהסכם תנאי השימוש, והכל אלא אם נאמר אחרת או אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים.

    1.3. ביקורך באתר והשימוש בשירותי האתר מהווים הסכמה למדיניות הפרטיות, ולאיסוף המידע והשימוש בו, בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות.

    1.4. Fundit שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם מביניהם. כל שימוש שלך באתר לאחר מתן הודעה כאמור ייחשב לאישור והסכמה לשינוי מדיניות הפרטיות.

    1.5. כל האמור במדיניות פרטיות זו הינו בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ולהוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן.

    1.6. מדיניות הפרטיות מהווה הודעה לפי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות. מובהר כי מסירת המידע על ידי המשתמשים תלויה ברצונם ובהסכמתם של המשתמשים וכי לא קיימת חובה חוקית למסור את המידע, אולם מסירת המידע מהווה תנאי לשימוש באתר. במידה ואינך מסכים למדיניות הפרטיות, נא הימנע משימוש באתר.

2. איסוף מידע אישי

    2.1. בעת הרישום לאתר ו/או בעת השימוש בשירותי האתר, תתבקש להזין ולמסור ל- Fundit פרטי זיהוי מסויימים, לרבות, אך לא מוגבל, לשם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר ת.ז. ומספר טלפון (להלן ביחד: "המידע האישי").

    2.2. הנך מתחייב כי פרטי המידע האישי שיימסרו על ידך ל- Fundit הינם נכונים, מעודכנים ומדויקים, בהתאם לדרישותיה של Fundit. בכל מקרה של שינוי בפרטי המידע האישי הנך מתחייב לעדכן מייד את Fundit בדבר השינוי האמור, על ידי כניסה לעמוד הפרופיל האישי של המשתמש ועדכון הפרטים.

    2.3. פרטי המידע האישי שנמסרו על ידי המשתמשים יכול ויאומתו על ידי Fundit כנגד מידע אחר שיהיה בידי Fundit.

    2.4. המידע האישי שנמסר על ידי המשתמשים יישמר על ידי Fundit במאגר מידע שיירשם בפנקס מאגרי המידע המנוהל לפי חוק הגנת הפרטיות.

    2.5. אם בחרת להירשם לאתר באמצעות חשבון לינקדאין, פייסבוק או טוויטר (להלן: "רשתות חברתיות"), Fundit תהיה רשאית לקבל פרטי מידע אישי שמסרת לאותן רשתות חברתיות בהתאם להרשאתך (למשל, שמך המלא ותמונתך). יודגש כי האפשרות לקבל פרטי מידע אישי כאמור מהרשתות החברתיות הינה בכפוף להגדרותיך באותן רשתות חברתיות ו/או במדיניות הפרטיות שלהן, והנך האחראי הבלעדי לבדוק זאת. עם זאת, מובהר כי בשום מקרה לא תהיה ל- Fundit גישה לסיסמתך ברשתות החברתיות.

    2.6. משתמש רשאי לדרוש כי המידע האישי אודותיו יימחק מהמאגר הרשום של Fundit, זאת באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת info@fundit.co.il.

3. איסוף מידע במהלך השימוש באתר

Fundit אוספת מידע גם במהלך השימוש של המשתמש בשירותי האתר, לרבות מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמש, מידע בדבר הצעות ושירותים שעניינו את המשתמש וכן מידע שנקלט מן הדפדפן, ובכלל זאת כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש. Fundit עשויה לשמור מידע שייאסף במהלך השימוש כאמור לעיל גם כמידע שאינו מזוהה אישית, הנשמר בנפרד מהמידע האישי של המשתמש (להלן: "מידע סטטיסטי"). בהסכמתך למדיניות הפרטיות, הנך מביע את הסכמתך לאיסוף מידע במהלך השימוש כאמור לעיל ומידע סטטיסטי.

4. השימוש במידע

    4.1. Fundit תשתמש במידע האישי ובמידע הסטטיסטי שייאסף על ידה אך ורק לצורך פעילות האתר, בכפוף למדיניות פרטיות זו והוראות דין שלא ניתן להתנות עליהן. לעניין זה, "פעילות האתר" - לרבות האפשרות לגלוש באתר ולהשתמש בשירותים המוצעים בו; קיום הדרישות לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות דין אחרות החלות על שירותי האתר ו/או על השימוש בהם, לרבות סיווג המשתמש כמשקיע כשיר או כמשקיע פרטי; שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר; שינוי ו/או ביטול שירותים ותכנים קיימים באתר; התאמת מודעות ו/או הצעות שיוצגו למשתמשים בעת הביקור באתר בהתאם לתחומי התעניינות של המשתמש הרשום, וכיוצ"ב.

    4.2. השימוש במידע סטטיסטי נועד לצרכי מחקר וניתוח, וכן שיפור חווית המשתמש במהלך הגלישה באתר ושימוש בשירותים המוצעים באתר. בנוסף, סטיסטיקות האתר משמשות ככלי שיווקי ופרסום ממוקד.

    4.3. בעת הרישום לאתר, תתבקש לתת את הסכמתך לקבלת דואר אלקטרוני, לרבות "דבר פרסומת", כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנך רשאי, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דבר פרסומת מהאתר, דרך כלל או מסוג מסוים, ולחזור בך מהסכמתך, וזאת על-ידי לחיצה על קישור "הסר" בגוף ההודעה שקיבלת, או על ידי שליחת הודעת הסרה לכתובת: info@fundit.co.il. לאחר קבלת הבקשה, המידע האישי הדרוש לצורך פעילות האתר יוסיף להישמר במאגר המידע של Fundit, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך באמצעות דואר אלקטרוני.

    4.4. Fundit תקים לכל משתמש רשום עמוד פרופיל פומבי, אשר יהיה נגיש ליתר המשתמשים הרשומים. עמוד הפרופיל הפומבי יציג פרטי מידע אישי של המשתמש כפי שנמסרו על ידו. לגבי חלק מפרטי המידע האישי Fundit מאפשרת למשתמש לקבוע כי אותם פרטים, כולם או חלקם, לא יהיו פומביים ולא יוצגו בעמוד הפרופיל הפומבי של המשתמש. המשתמש יוכל לקבוע ו/או לשנות את ההגדרה של פרטי מידע אלו במהלך תהליך הרישום לאתר ו/או בכל שלב מאוחר יותר, על ידי כניסה לעמוד הפרופיל הפרטי ושינוי ההגדרות. מובהר כי פרטי מידע אישי אשר לא מופיעה לצידם אפשרות להגדיר כי לא יהיו פומביים, משמעות הדבר היא שאותם פרטים הינם פומביים ויוצגו בעמוד הפרופיל הפומבי. שימוש באתר מהווה הסכמתך להכללת פרטי מידע אישי פומביים בעמוד הפרופיל הפומבי של המשתמש.

5. מסירת מידע לצד שלישי

   5.1. Fundit לא תמסור ו/או תמכור מידע אודות המשתמשים לצד שלישי כלשהו, אלא בהתקיים אחת מהנסיבות המפורטות להלן:

5.1.1.   Fundit קיבלה את הסכמת המשתמש למסירת המידע, לרבות האמור בסעיף ‏4.3לעיל;

5.1.2. הצד השלישי הינו חברה-אם, חברה-בת או חברה קשורה של Fundit, כהגדרתם בחוק ניירות ערך;

5.1.3.  העברת המידע או חלקו הכרחית לצורך פעילות האתר ומתן השירותים למשתמש (כולל העברת כספים), ולרבות חברת סליקת כרטיסי אשראי. אלא אם נאמר והוסכם אחרת, לגורמים                                 אלו אין זכות להשתמש במידע שהועבר אליהם מעבר למטרה שלשמה הועבר להם על ידי Fundit; רשימת ההשקעות והשמקיעים תועבר גם לגוף המטפל בכספים מצד המגייס - בין עם                             החברה המגייסת או המשקיע המוביל/מאגד המייצג את המשקיעים מול החברה.

5.1.4. מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במסגרת הליכים משפטיים ו/או במסגרת דיווח הנדרש לרשות מוסמכת, וכן אם יתקבל אצל Fundit צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או                                 מידע אחר אודותיך לצד שלישי כלשהו;

5.1.5. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין משתמש רשום לבין Fundit ו/או מי מטעמה;

5.1.6. במקרה שבו Fundit תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד אחר, תתמזג עם תאגיד אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שאותו תאגיד או צד שלישי יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

6. שימוש ב"עוגיות" (Cookies)

    6.1. Fundit יכול ותשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך שיפור חווית הגלישה באתר ותפעולו השוטף והתקין, אשר עשויים לשמש, בין היתר, לצורך אימות פרטים, אבטחת מידע והתאמת עמודי האתר והתוכן המוצגים למשתמש להעדפותיו האישיות.

    6.2. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת "Cookies" ואפשרות למחיקת קבצי "Cookies" קיימים. יצוין כי בחירה שלא לאפשר קבלת "Cookies", או לחילופין מחיקת קבצי "Cookies" קיימים עלולה לפגוע בהנאתך מהשימוש באתר.

   6.3. Fundit עשויה לכלול באתר מודעות פרסומת המקדמות את מוצריהן או שירותיהן של חברות אחרות. מודעות פרסומת כאלו מגיעות משרתים של אותן חברות שהינם חיצוניים ולא בשליטת Fundit. כדי לנהל מודעות פרסומת, עשויות החברות המפרסמות להשתמש אף הן ב- "Cookies" שיישמר בדפדפן המשתמש. שימוש ב- "Cookies" על ידי חברות מפרסמות נועד לאפשר להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפה המשתמש בפרסומות שהציבו ועל אלו פרסומות הקיש המשתמש. מובהר כי השימוש שחברות מפרסמות אלו עושות ב- "Cookies" כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד.

7. אבטחת מידע

    7.1. Fundit רואה באבטחת המידע בכלל, ובאבטחת מידע אישי של המשתמשים בפרט, נושא בעל חשיבות מרכזית, והיא משקיעה משאבים רבים, הן טכנולוגיים והן אנושיים, כדי לשמור על סודיות ופרטיות המידע, תוך שימוש בשיטות אבטחה ומערכות הצפנה מהמתקדמות ביותר.

    7.2. Fundit מיישמת נהלי אבטחת מידע מחמירים, המתמקדים בהגנה על המשתמשים באתר ושמירה על המידע האישי. במסגרת זו, Fundit מקפידה לקיים השגחה ובקרה מתמדת על פעילות האתר, ובפרט על מאגרי המידע של המשתמשים.

    7.3. Fundit משתמשת בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת מתקדמת, כאשר מערכת שרתי המחשב המפעילים את האתר מאובטחת באמצעות מספר שכבות הגנה הכוללות, בין היתר, מערכת של נתבים, מסננים וקירות-אש (Firewall). בנוסף, בסיס הנתונים שבו שמור המידע האישי אינו מחובר ישירות אל האינטרנט והגישה אליו על ידי שרתי ה- Web מוגנת באמצעות רכיבי אבטחת מידע המיישמים טכנולוגיה מתקדמת. Fundit מעדכנת באופן שוטף את כל מערכות החומרה והתוכנה, על מנת שתוכל להמשיך ולספק למשתמשים את ההגנה הטובה ביותר.

    7.4. השימוש בטכנולוגיות אבטחת מידע מתקדמת ועדכניות, ויישום של נהלי אבטחת מידע מחמירים, הינם אפקטיביים ומצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית ו/או לפגיעה במאגרי המידע ובפרטיות המשתמשים, אך הם אינם מעניקים בטחון מוחלט. השימוש באינטרנט, בפרט לצורך ביצוע עסקאות והשקעות, חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדו'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתר Fundit או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. Fundit משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות פגיעה ו/או חשיפה של המידע האישי של המשתמשים ושימוש בו ללא היתר ובניגוד לדין.

    7.5.  Fundit אינה מתחייבת לכך שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן ו/או לפגיעה במידע, ולא תהיה לה אחראיות כלפי המשתמשים לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, שעלול להיגרם להם, עקב חשיפה, מסירה או שימוש במידע אישי של המשתמשים, ללא היתר ובניגוד לדין, לרבות במקרה שהדבר נגרם בטעות או עקב גישה לא מורשית שנעשתה בניגוד לנהלי Fundit.

    7.6. Fundit משקיעה אמצעים כלכליים וטכנולוגיים רבים, לרבות באמצעות גורמים חיצוניים וניהול מערך שמירת נתונים, גיבוי, אבטחת מידע ומנגנוני בקרה, בכדי למנוע חדירה של גורמים לא מורשים למערכות שלה. האתר עומד בתקן PCI  ורישום כמאגר מידע.

    7.7. על מנת למנוע פגיעה במידע אישי, על המשתמשים לוודא כי הם נוקטים בכל האמצעים הנדרשים להבטחת גלישה בטוחה, כמפורט בהסכם תנאי השימוש