preloaderNew

סוגי משקיעים

 


לקוח פרטי

לקוח פרטי הוא יחיד מעל גיל 18, אזרח ותושב ישראל, שאינו לקוח כשיר.

מובהר כי לקוחות פרטיים אשר ירשמו לאתר אינם רשאים בשלב זה להזמין ולרכוש ניירות ערך המוצעים באמצעות האתר. לאחר כניסתם לתוקף של דברי החקיקה הנדרשים ובכפוף לקבלת אישור של רשות ניירות ערך לרישום Fundit כרכז הצעה לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, תוכל Fundit לאפשר גם ללקוחות פרטיים להזמין ולרכוש ניירות ערך המוצעים באמצעות האתר, בכפוף לכל התנאים שיקבעו לעניין זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות מכוחו.


לקוח כשיר

בהתאם לתנאי השימוש באתר ודיני ניירות ערך החלים בישראל, "לקוח כשיר" הינו יחיד מעל גיל 18, אזרח ותושב ישראל, שמתקיים בו אחד מאלה: 

(א) השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על שמונה מיליון שקלים חדשים;
(ב) גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1.2 מיליון שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1.8 מיליון שקלים חדשים;
(ג) השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על שש מאות אלף שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על תשע מאות אלף שקלים חדשים.
לעניין זה – "נכסים נזילים" משמעותם מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה, ו- "תא משפחתי" משמעותו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

 


לקוח מוסדי

על פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007 -

  1. קרן נאמנות המשקיעה עבור עצמה
  2. קופת גמל או חברה מנהלת קופות גמל המשקיעה עבור עצמה
  3. חברת ביטוח (מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על הביטוח) המשקיעה עבור עצמה
  4. תאגיד בנקאי ותאגיד עזר בנקאי (כמשמעותו בחוק הבנקאות-רישוי) הרוכשים עבור עצמם
  5. תאגיד שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון ש"ח
  6. מנהל תיקים הרוכש בעבור לקוחות מוסדיים
  7. תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל שמאפייניו לאמור לעיל