preloaderNew

סוגי משקיעים

 


משקיע פרטי

משקיע פרטי הוא יחיד מעל גיל 18, אזרח ותושב ישראל, שאינו משקיע כשיר. יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר, כיחיד. 

מגבלות השקעה לפי תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017:

 1. הכנסה שנתית עד 350,000 ש"ח – יכול להשקיע עד 10,000 ש"ח בהשקעה בודדת, ובלבד שבכל תקופה של 12 חודשים עוקבים לא יעלה סכום התמורה מאותו משקיע בכמה הצעות על 20,000 ש"ח.
 2. הכנסה שנתית מעל 350,000 ועד 750,000 ש"ח – יכול להשקיע עד 30,000 ש"ח בהשקעה בודדת או בכמה הצעות אחרות בכל תקופה של 12 חודשים עוקבים.
 3. הכנסה שנתית מעל 750,000 ועד 1,200,000 ש"ח – יכול להשקיע עד 5% מהכנסתו השנתית או עד 100,000 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם, בהשקעה בודדת או בכמה הצעות אחרות בכל תקופה של 12 חודשים עוקבים.

 


משקיע כשיר

בהתאם לתנאי השימוש באתר ודיני ניירות ערך החלים בישראל, "לקוח כשיר" הינו יחיד מעל גיל 18, אזרח ותושב ישראל, שמתקיים בו אחד מאלה: 

(א) השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על שמונה מיליון שקלים חדשים;
(ב) גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1.2 מיליון שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1.8 מיליון שקלים חדשים;
(ג) השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על שש מאות אלף שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על תשע מאות אלף שקלים חדשים.
לעניין זה – "נכסים נזילים" משמעותם מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה, ו- "תא משפחתי" משמעותו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

 


משקיע מוסדי

על-פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 -

 1. קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, או חברה לניהול קרן כאמור;
 2. קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;
 3. מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981;
 4. תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, למעט חברת שירותים משותפת, הרוכשים בעבור עצמם או בעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך;
 5. מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8(ב) בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, הרוכש בעבור עצמו או בעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) בחוק ניירות ערך;
 6. יועץ השקעות או משווק השקעות, כמשמעותם בסעיף 7(ג) בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, הרוכש בעבור עצמו;
 7. חבר בורסה, הרוכש בעבור עצמו ובעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך;
 8. חתם שמתקיימים בו תנאי הכשירות לפי סעיף 56(ג) לחוק ניירות ערך, הרוכש בעבור עצמו;
 9. קרן הון סיכון; לעניין זה, "קרן הון סיכון" - תאגיד שעיקר עיסוקו השקעה בתאגידים אשר בעת ביצוע ההשקעה בהם עיקר עיסוקם מחקר ופיתוח או ייצור של מוצרים או תהליכים חדשניים ועתירי ידע, ושהסיכון בהשקעה בהם גבוה מהמקובל בהשקעות אחרות;
 10. תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך;
 11. תאגיד, למעט תאגיד שהתאגד למטרת רכישת ניירות ערך בהצעה מסוימת, שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון שקלים חדשים;