preloaderNew

שאלות נפוצות

האם ניתן לבטל השקעה וכיצד עושים זאת ?

ביטול השקעה ניתן לבצע עד למועד סיום הגיוס.

יש לפנות, באמצעות כפתור צור קשר, ולציין את פרטי ההשקעה - חשבון בנק / כרטיס אשראי ממנו בוצעה ההשקעה. הכסף שיוחזר הינו הסכום שהועבר, בתוספת הריבית שנצברה בתקופת ההמתנה.

מה קורה במידה ולא מגיעים לסכום הגיוס המבוקש?

במידה ולא מגיעים לסכום הגיוס המבוקש עד למועד הסיום - הגיוס מבוטל. כרטיסי האשראי לא יסלקו וההעברות הבנקאיות יוחזרו.

האם ניתן להקים פרויקט גיוס על ידי חברה זרה?

לצערנו לא ניתן בשלב זה להקים פרויקט גיוס על ידי חברה זרה. תקנות הרשות לניירות ערך, הצפויות להיכנס לתוקפן בחודש דצמבר 2017, עתידות להגביל את הגיוסים לחברות הרשומות בישראל בלבד. הנ"ל דומה לתקן גיוס ההון  הבינלאומי.

האם ניתן לגייס מעל סכום היעד?

ניתן לגייס מעל סכום היעד.  

מה ההבדל בין headstart  ל-fundit?

headstart עוסקת במימון המונים מסוג "reward". משמעות הדבר כי בעבור ההשקעה מתקבלת תמורה מוחשית כלשהי - דיסק, מוצר, כרטיסים וכד'.

fundit עוסקת במימון המונים מסוג "הון". משמעות הדבר כי בעבור ההשקעה תתאפשר "רכישת" חוב או מניות בחברות ציבוריות או פרטיות.

* לאור העיסוק השונה - שתי החברות עומדות במגבלות רגולטוריות שונות.

למידע נוסף:

מי אנחנו

איך זה עובד