preloaderNew

תנאי שימוש משקיע

תנאי שימוש באתר

(להלן: "הסכם השימוש")

 

מעודכן ליום 16 במאי 2018

 

ברוכים הבאים לאתר www.fundit.co.il (להלן: "האתר"). אתר זה מנוהל על ידי פאנד-איט (2016) בע"מ, ח.פ. 515422277, שכתובתה האסיף 8, הדר עם 4293500 (להלן: "Fundit" או "רכז ההצעה").

ביקורך באתר זה והשימוש בו, מהווים הסכמה להסכם השימוש המפורט להלן בינך (להלן: "המשתמש" או "המשקיע") לבין רכז ההצעה.

במידה ואינך מסכים להסכם השימוש, נא הימנע משימוש באתר.

Fundit שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את תנאי הסכם השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם מביניהם. כל שימוש שלך באתר לאחר מתן הודעה כאמור ייחשב לאישור והסכמה לשינוי הסכם השימוש.

1.         פרשנות והגדרות

1.1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2.      לכל הביטויים הנכללים בהסכם השימוש תהיה המשמעות שניתנה להם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות מכוחו (להלן יחד: "חוק ניירות ערך") , אלא אם נקבע במפורש אחרת, או אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים.

1.3.      ככל וקיימת סתירה בין תנאי הסכם שימוש זה לבין חוק ניירות ערך – יגברו הוראות חוק ניירות ערך. כמו כן, הסכם זה כפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן.

1.4.      הסכם זה מתייחס לגברים ולנשים כאחד ולשון נקבה גם לשון זכר במשמע ולהפך; כמו כן, הסכם זה מתייחס ליחיד ולרבים כאחד ולשון רבים גם לשון יחיד במשמע ולהפך, והכל אלא אם משתמעת כוונה אחרת.

1.5.      למונחים הבאים תהיה בהסכם השימוש המשמעות המופיעה לצידם:

"הנאמן"

-

חברת אי.בי.אי ניהול נאמניות, שמונתה בהסכם הנאמנות לשמש כנאמן, כמפורט בהסכם הנאמנות ובהסכם שימוש זה. יצוין כי הנאמן הינו חברה פרטית העוסקת במתן שירותי נאמנות, הנמצאת בשליטת פועלים אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ, שהינה בעלת מניות מהותית של רכז ההצעה/ או כל נאמן אחר שיוגדר על פי הוראות הנאמנות תחת מצגים.

"הסכם הנאמנות"

-

הסכם הנאמנות שנחתם בין רכז ההצעה לנאמן.

"הצעת מימון המונים"

-

הצעת ניירות ערך על ידי חברה מציעה, לפי סעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך ותקנות ההצעה,  באמצעות האתר;

"הצעה פטורה"

-

הצעת ניירות ערך על ידי חברה מציעה, לפי סעיפים 15א(א)(1) או 15א(א)(7) לחוק ניירות ערך, באמצעות האתר;

"הצעה" או "הצעת ניירות ערך"

-

הצעת מימון המונים או הצעה פטורה;

"חשבון הנאמן"

-

חשבון בנק ייעודי שנפתח על ידי ועל שם הנאמן לצורך החזקה בכספים שישלמו המזמינים בעד ההצעה עד להעברתם לחברה המציעה או החזרתם למזמינים, לפי העניין;

"משקיע בודד"

-

יחיד, ויראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר, כיחיד;

"עמוד הגיוס"

-

עמוד הגיוס של החברה המציעה באתר, שבו יוצגו, בין היתר, מסמכי ההצעה ומידע נוסף לגבי ההצעה ותנאיה;

"תקנות ההצעה"

-

תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז ההצעה), התשע"ז-2017.

 

2.     כללי

2.1.      אתר זה מופעל על ידי Fundit, שהינה רכז הצעה הרשום במרשם הרכזים כמשמעותו בחוק ניירות ערך. לפרטים אודות רכז ההצעה, לרבות פרטים אודות מבנה האחזקות, בעלי השליטה ונושאי המשרה של רכז ההצעה, ובדבר אופן קביעת התשלום שגובה רכז ההצעה בעד פעילותו, ראו עמודי האתר "מי אנחנו", "Team fundit" ו"איך זה עובד", בהתאמה.

2.2.      באמצעות אתר זה מוצעים למכירה ניירות ערך של חברות מציעות, לפי סעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך. כמו כן, במסגרת האתר קיימות הצעות ניירות ערך אשר נעשות על בסיס הפטורים הקבועים בסעיפים 15א(א)(1) ו-15א(א)(7) לחוק ניירות ערך, בעניין הצעה ומכירה למשקיעים שמספר אינו עולה על שלושים וחמישה והצעה ומכירה למשקיעים 'מתוחכמים', בהתאמה.

2.3.      נכון למועד עריכת תנאי הסכם השימוש, רכז ההצעה לא יאפשר הצעת ניירות ערך המשלבת בין הצעת מימון המונים להצעה פטורה.

2.4.      למען הסר ספק, רכז ההצעה אינו צד להצעת ניירות ערך על ידי החברות המציעות ומכירתם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רכז ההצעה רשאי לרכוש ניירות ערך בחברה המציעה מהסוג המוצע על ידה, וכן לקבל ניירות ערך כאמור בתמורה לשירותיו בקשר עם ההצעה שנעשית באמצעותו, והחברה המציעה תיתן גילוי על כך במסמכי ההצעה.

2.5.      הזמנה ורכישה של ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר מוגבלת אך ורק למשתמשים רשומים. למשתמשים לא רשומים תינתן גישה חלקית בלבד לתוכן האתר.

2.6.      בעת ההרשמה לאתר מתחייב המשתמש למסור לרכז ההצעה פרטי רישום נכונים, מדויקים ומלאים, בהתאם לדרישותיו של רכז ההצעה. משתמש רשום מתחייב לעדכן את רכז ההצעה באופן מיידי לגבי כל שינוי שיחול בפרטי הרישום שלו.

2.7.      בעת ביצוע הזמנה לרכישת ניירות ערך המוצעים באמצעות האתר, מתחייב משקיע למסור לרכז ההצעה ו/או לחברה המציעה, לפי העניין, פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, בהתאם לדרישותיו של רכז ההצעה והוראות חוק ניירות ערך.

2.8.      רכז ההצעה רשאי, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא צורך במתן נימוקים למשתמש, להגביל או לחסום גישה של משתמש לאתר, או לבטל את רישומו לאתר.

2.9.      משתמש רשום מתחייב לשפות את רכז ההצעה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לו עקב כך שמסר לרכז ההצעה ו/או לחברה המציעה, לפי העניין, מידע לא מלא או מדויק ו/או לא עדכן את רכז ההצעה ו/או את החברה המציעה באופן מיידי על שינוי במידע כאמור ו/או הפר את תנאי הסכם השימוש באופן אחר כלשהו.

3.     סיכונים הכרוכים בהזמנת ניירות הערך המוצעים

3.1.      ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין. בנוסף, כל הצעת ניירות ערך עשויה להיות כרוכה בסיכונים ספציפיים המפורטים במסמכי ההצעה, בהתאם, למשל, לתחום פעילותה של החברה המציעה.

3.2.      הצעת ניירות הערך באמצעות האתר על ידי החברות המציעות אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור. כמו כן, מובהר כי רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמכי ההצעה המוצגים באתר ולא בדקה אותם, והחברות המציעות לא תהיינה כפופות לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בהן ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.

3.3.      רכז ההצעה אינו בודק את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והוא אינו אחראי לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה. כמו כן, רכז ההצעה (או מי מטעמו) אינו מספק, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות.

3.4.      ברכישת ניירות ערך באמצעות האתר מתחייב המשקיע ומצהיר כי הוא קרא והבין את הסיכונים הכרוכים בביצוע ההשקעה, כי ביצע בדיקה נאותה של ההשקעה וקיבל החלטה להשקיע על בסיס שיקול דעתו העצמאי בלבד. רכז ההצעה לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, הנגרם כתוצאה מהשימוש באתר.  אין באמור כדי לגרוע מהתחייבויותיו של רכז ההצעה בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ההצעה.

3.5.      מסמכי ההצעה הנכללים באתר נערכו על ידי החברות המציעות והועלו לאתר ללא כל מעורבות מצד רכז ההצעה ו/או מי מטעמו. רכז ההצעה אינו מעורב בהכנת מסמכי ההצעה ואינו מבצע בדיקת נאותות כלשהי של מסמכי ההצעה ו/או של המידע הכלול בהם ו/או המידע שלא נכלל בהם. כל המידע בדבר ההצעה בעמוד הגיוס, ללא יוצא מן הכלל, מוצג "as is", כפי שהועלה לאתר על ידי החברה המציעה.

3.6.      לעניין הצעת מימון המונים בלבד, רכז ההצעה דורש מכל חברה מציעה למסור לו אישור חתום על ידי עורך הדין של החברה המציעה, המאשר כי: (א) החברה המציעה התאגדה כדין בישראל; (ב) מסמכי ההצעה נחתמו, בשם החברה המציעה, על-ידי יושב ראש הדירקטוריון והמנהל הכללי של החברה המציעה; (ג) במסמכי ההתאגדות של החברה המציעה נקבעה הוראה לפיה החברה המציעה מתחייבת כי תוקנה לכל משקיע זכות הצטרפות לעסקה למכירת ניירות ערך של החברה המציעה שמבצע משקיע מוביל או בעל עניין במועד ההצעה, בתמורה ובתנאים שווים שבהם נמכרים אותו סוג של ניירות ערך (להלן: "זכות הצטרפות"). כתבי התחייבות בקשר לזכות ההצטרפות כאמור יחתמו על-ידי כל בעלי העניין בחברה המציעה ויצורפו לאישור עורך דין כאמור.

3.7.      רכז ההצעה לא יהיה אחראי לכל נזק, הוצאה או הפסד שייגרם למשקיעים, או לצד שלישי כלשהו, עקב רכישת ניירות ערך המוצעים באמצעות האתר, או עקב הסתמכות על המסמכים או הנתונים המוצגים באתר לגבי ניירות הערך המוצעים או החברות המציעות, או עקב העדרם של נתונים ומסמכים כאמור. כמו כן, רכז ההצעה לא יהא אחראי לגבי כל תוכן שפורסם באתר או מחוצה לו על-ידי החברות המציעות ו/או המשתמשים ו/או מי מטעמם, לרבות דיווחים שוטפים של החברות המציעות. אין באמור כדי לגרוע מהתחייבויותיו של רכז ההצעה בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ההצעה.

3.8.      מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רכז ההצעה אינו אחראי לתוכן ולמידע המופיע באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים אשר קישור (link) אליהם מופיע בהצעה באתר, והוא לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם כתוצאה מכניסה לקישורים כאמור או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט אליהם מפנים הקישורים באתר. אין באמור כדי לגרוע מהתחייבויותיו של רכז ההצעה בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ההצעה

4.     מגבלות על סחירות ניירות הערך המוצעים

4.1.      ניירות הערך הנרכשים מחברות מציעות בהצעה באמצעות האתר לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור.

4.2.      מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

4.3.      הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו מהווה עבירה פלילית. מומלץ בזאת כי משתמש השוקל למכור או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות במסגרת הצעה שנעשתה באמצעות האתר יפנה תחילה לקבלת ייעוץ משפטי מתאים. רכז ההצעה לא יהיה אחראי, במישרין או בעקיפין, לתוצאות של מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך של חברות מציעות שבוצעו על ידי משתמשים בניגוד להוראות הדין.

5.     השתתפות בהצעת מימון המונים

5.1.          הגשת הזמנה לרכישת ניירות ערך על ידי משתמש רשום, במסגרת הצעת מימון המונים, תיחשב כאישור והצהרה כי מתקיימים לגביו כל התנאים להגשת הזמנה כקבוע בחוק ניירות ערך, בתקנות ההצעה והסכם השימוש, ובכלל זאת המגבלות לגבי סכום התמורה המירבי ממשקיע בודד. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שרכז הצעה מסתמך על הצהרותיו כאמור על מנת לוודא כי הוא עומד במגבלות על סכום התמורה המירבי ממשקיע בודד. בכפוף לאמור בתקנות ההצעה (כפי שיעודכנו מעת לעת), "סכום התמורה המירבי ממשקיע בודד" הינו 10,000 שקלים חדשים בהשקעה בודדת, ובלבד שבכל תקופה של 12 חודשים עוקבים, לא יעלה סכום התמורה האמורה מאותו משקיע בכמה הצעות על 20,000 שקלים חדשים. על אף האמור: (1) סכום התמורה המרבי ממשקיע בודד שאינו משקיע מוביל (כהגדרתו בתקנות ההצעה), שהכנסתו השנתית עולה על 350,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 750,000 שקלים חדשים, לא יעלה על 30,000 שקלים חדשים בהצעה אחת או בכמה הצעות אחרות בכל תקופה של 12 חודשים עוקבים; (2) סכום התמורה המרבי ממשקיע בודד שאינו משקיע מוביל, שהכנסתו השנתית עולה על 750,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 1,200,000 שקלים חדשים, לא יעלה על 5% מהכנסתו השנתית או על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, בהצעה אחת או בכמה הצעות אחרות בכל תקופה של 12 חודשים עוקבים. לעניין זה, "הכנסה שנתית" לפי אישור רואה חשבון המאשר כי גובה הכנסתו של משקיע בודד שאינו משקיע מוביל, עונה על אחת האפשרויות המנויות בס"ק (1) או 2 לעיל.

5.2.      מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏5.1 לעיל, מגבלות על סכום התמורה המירבי ממשקיע בודד לא יחולו על משקיע מהסוג שנקבע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, ובלבד שלפני כל מועד ביצוע רכישה על ידו, נתן את הסכמתו בכתב לכך שמתקיימים בו התנאים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך וכי הוא מודע למשמעות היותו בגדר משקיע הכלול בתוספת האמורה ומסכים לכך.

5.3.      בנוסף, הגשת הזמנה לרכישת ניירות ערך על ידי משתמש רשום, במסגרת הצעת מימון המונים, תיחשב כאישור והצהרה כי קרא את נהלי רכז ההצעה לעניין מניעת תרמיות ואת הסיכונים הכרוכים בהיענות להצעה המפורטים בהסכם השימוש ומסמכי ההצעה, וכי אישר כי הסיכונים שהוצגו מובנים לו.

5.4.          המשתמש מתחייב למסור לרכז ההצעה פרטים נכונים, מעודכנים ומלאים, כפי שייקבע על ידי רכז ההצעה ובהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנות ההצעה, כתנאי לביצוע הזמנה לרכישת ניירות ערך המוצעים באמצעות האתר.

5.5.          רכז ההצעה רשאי לקבוע, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא צורך במתן נימוקים, אם להתיר למשתמש רשום להזמין ניירות ערך המוצעים באמצעות האתר, כולם או מקצתם.

5.6.      סעיפים ‏5.3–‏5.5 לעיל יחולו גם על הצעה פטורה, בשינויים המחויבים.

6.     הזמנת ניירות ערך וטיפול בכספי המזמינים

6.1.      משקיעים יהיו רשאים להגיש הזמנה לרכישת ניירות ערך המוצעים באתר בסכום שלא יפחת מסכום ההשקעה המזערי כפי שייקבע בתנאי ההצעה, ולא יעלה על יתרת הסכום שנותר לסכום הגיוס, הכל כפי שיפורט בעמוד הגיוס (להלן: "סכום ההזמנה"). מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, בהצעת מימון המונים בלבד, סכום התמורה המרבי ממשקיע בודד, שאינו משקיע מהסוג שנקבע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, יהיה בהתאם לאמור בסעיף ‏5.1 לעיל.

6.2.      משקיעים המעוניינים להגיש הזמנה ישלמו לחשבון הנאמן את סכום ההזמנה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית. במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי תיחשב ההזמנה להזמנה שהתקבלה במועד האישור לתשלום מלוא סכום ההזמנה על ידי חברת האשראי. במקרה של תשלום באמצעות העברה בנקאית, תיחשב ההזמנה להזמנה שהתקבלה עם קבלת מלוא סכום ההזמנה בחשבון הנאמן, ובלבד שהכספים יתקבלו בחשבון הנאמן בתוך 24 שעות ממועד ההזמנה (להלן: "אישור לביצוע התשלום").

6.3.      עם קבלת אישור לביצוע התשלום, תימסר למזמין הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה, וכן תשלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שנמסרה על ידו. במקרה בו לא אושר ביצוע התשלום יקבל המזמין הודעה מתאימה, ובמקרה כזה תבוטל ההזמנה. מובהר כי רכז ההצעה אינו מתחייב כי במקרה כזה יתאפשר למזמין לבצע הזמנה חדשה חלף ההזמנה שבוטלה, ולמזמין לא יהיו כל טענות בעניין זה כלפי רכז ההצעה ו/או מי מטעמו.

6.4.      הכספים המופקדים בחשבון הנאמן ינוהלו על ידו בהתאם לתנאי הסכם הנאמנות וכתב ההוראות כמשמעותו בהסכם הנאמנות, ובכפוף להוראות שנקבעו בתקנות ההצעה.

6.5.      מובהר כי פרטי אמצעי התשלום של המזמינים אינם נשמרים במאגרי המידע של רכז ההצעה.  

6.6.      למזמין ניירות ערך בהצעה תהיה אפשרות לבטל את הזמנתו ולחברה המציעה תינתן אפשרות לבטל את הצעתה עד תום תקופת ההגשה; ביטלו המזמין או החברה המציעה את ההזמנה או ההצעה, לפי העניין, יחזיר הנאמן למזמין, תוך שבעה (7) ימים מיום הביטול, כל סכום ששילם בעד ההצעה.

6.7.      חלפה תקופת ההגשה ולא הוגשו הזמנות עד סכום הגיוס, יחזיר הנאמן למזמינים, תוך שבעה (7) ימים מתום התקופה האמורה, כל סכום ששילמו בעד ההצעה.

6.8.          עם תום תקופת ההגשה, הנאמן יוודא כי התקבל אצלו מלוא סכום הגיוס, וכי התקיימו כל יתר התנאים שנקבעו בתנאי ההצעה להשלמת ההצעה והנפקת ניירות הערך המוצעים. בהצעת מימון המונים בלבד, הנאמן יוודא גם כי התקיימו כל התנאים שנקבעו בתקנות ההצעה. ככל וההזמנות שהוגשו עלו על סך ניירות הערך המוצעים, יפעל הנאמן בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות ההצעה.

6.9.      חלפה תקופת ההגשה והנאמן אישר כי נתקיימו כל התנאים שנקבעו להשלמת ההצעה והנפקת ניירות הערך המוצעים כאמור בסעיף ‏6.8 לעיל, יעביר הנאמן את כספי המזמינים לחברה המציעה, בצירוף כל הפירות שנצברו עליהם ובניכוי עמלות והוצאות החלות בגין ההצעה (לרבות עמלות רכז ההצעה), בתוך שני ימי עסקים לאחר שניירות הערך המוצעים הונפקו על ידי החברה המציעה ונרשמו על שם המזמינים במרשם מחזיקי ניירות ערך, בהתאם לתנאי ההצעה.

7.     השלכות מיסוי

7.1.      כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים. נכון למועד עריכת תנאי הסכם השימוש, ובהתאם לסעיף 91 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על-ידי יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 121 לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על 25%, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, ובלבד שמכירת ניירות הערך אינה מהווה הכנסה מעסק בידי היחיד ושלא תבע הוצאות מימון. לגבי מכירת ניירות ערך על-ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה, קרי המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר ב- 10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה בחברה במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה כאמור, שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו לא יעלה על 30%.

7.2.      יודגש כי התיאור לעיל אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת או תיאור מספיק או ממצה של דיני המס ותחולתם על המשקיעים, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע. לפיכך, על כל משקיע השוקל רכישה של ניירות הערך המוצעים לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי המותאם למאפייניו המיסויים הייחודיים.

8.     קניין רוחני

8.1.      האתר, וכל מידע, מלל, גרפיקה, או חומרים אחרים המופיעים בו, הם קניינו של רכז ההצעה המוגן על ידי דיני זכויות יוצרים וסימני מסחר.

8.2.      משקיע רשום לא יפרסם באתר או יעלה לאתר כל חומר אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, ללא הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות בכתב ומראש.

8.3.      רכז ההצעה לא יהיה אחראי לכל נזק הנגרם מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך, הנובע מתוכן שהועלה או פורסם בדרך אחרת באתר על ידי משתמשים באתר. משתמש באתר שגרם להפרה כאמור מתחייב לשפות את רכז ההצעה על כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לו ו/או לצד שלישי בגין הפרה זו.

9.     זמינות האתר

9.1.      כל מערכת ממוחשבת המבוססת על חומרה, תוכנה ורשתות תקשורת, ובפרט מערכת הפועלת ברשת האינטרנט, סובלת לעתים מתקלות. רכז ההצעה עושה כל מאמץ להקטין את מספר התקלות למינימום ולאפשר למשתמשים להמשיך ולהשתמש באתר, בכל עת. על אף זאת, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות, ורכז ההצעה איננו יכול להתחייב לכך. לפיכך, רכז ההצעה יהיה פטור מאחריות לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג באתר, העלולים להיגרם למשתמשים כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן השירותים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או שיבושים בפעולת האתר, זמינותו ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, ו/או משיבושים במידע ו/או בנתונים ו/או בהעברת ו/או בקליטת פעולות של המשתמשים, כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת או תקלות אחרות, ולרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש.

10.  מדיניות פרטיות

10.1.   רכז ההצעה פועל על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם שימוש זה.

11.  כללים לגלישה בטוחה

על המשתמשים באתר לנקוט בכל אמצעי הזהירות והכללים המקובלים לגלישה בטוחה, ובכלל זאת:

11.1.   הקלדת כתובת האתר בדפדפן והימנעות מכניסה לאתר דרך לינקים או דרך הודעות דואר אלקטרוני שהתקבלו ממקור לא מוכר או לא מהימן (למניעת Phishing).

11.2.   בחירת סיסמה אקראית וקשה לניחוש. אין למסור את הסיסמה האישית לשום גורם, גם אם הוא מזדהה כ- Fundit או מזוהה עמה.

11.3.   אין לשמור את פרטי הזיהוי במקום גלוי בו יהיו נגישים לאחרים, או במחשב, מחשש לחשיפתם על ידי סוסים טרויאניים או תוכנות שיתוף קבצים, המאפשרות גישה לקבצים במחשב.

11.4.   אין לשלוח בדואר אלקטרוני את פרטי הזיהוי לכניסה לחשבונך האישי, לרבות מספר כרטיס אשראי.

11.5.   במהלך הגלישה במערכת, מניעת גישה פיזית של גורמים אחרים לעמדה ממנה מתבצעת הגלישה.

11.6.   בגמר השימוש במערכת, ביצוע ניתוק יזום מהמערכת באמצעות פעולת יציאה, ובמחשב מזדמן מומלץ גם לסגור את הדפדפן.

11.7.   הימנעות מגלישה ממחשבים שרמת האבטחה בהם אינה ידועה.

11.8.   אמצעי זהירות כלליים שיש לנקוט בשימוש במחשב האישי:

·       שימוש בתוכנות להגנת מידע, כדוגמת: תוכנת Personal Firewall, תוכנת אנטי וירוס (Anti Virus) ותוכנה לאיתור תוכנות ריגול (Anti Spyware), ועדכון תוכנות אלה באופן שוטף.

·       שימוש בגרסה מתקדמת ומעודכנת של הדפדפן.

·       עדכון מערכת ההפעלה, הדפדפן ותוכנות המדף האחרות בתיקונים המתפרסמים מעת לעת, הקשורים לנושא אבטחת מידע.

·       הימנעות משיתוף תיקיות המכילות קבצים אישיים, בעת שימוש בתוכנות שיתוף קבצים.

·       הימנעות מהתקנת תוכנות לא מוכרות והורדת קבצים ממקור לא מוכר/מהימן מרשת האינטרנט למחשב.

12.  אבטחת מידע

רכז ההצעה משקיע אמצעים כלכליים וטכנולוגיים רבים, לרבות באמצעות גורמים חיצוניים וניהול מערך שמירת נתונים, גיבוי, אבטחת מידע ומנגנוני בקרה, בכדי למנוע חדירה של גורמים לא מורשים למערכות שלו. לפרטים בדבר הנהלים לשמירת מסמכים, תיעוד, אבטח מידע והבטחת המשכיות הפעילות, ראו עמוד "פרטי רכז ההצעה ונהליו".

13.  הגבלת אחריות הנאמן ודרכי התקשרות איתו

13.1 הנאמן לא ישא באחריות כלפי המזמינים, בכל דרך שהיא, בגין נזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמינים מכל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל של הנאמן, או עקב ו/או כתוצאה ממילוי תפקידו כנאמן על פי הסכם הנאמנות והסכם השימוש, והכל בלבד שהנאמן פעל בתום לב ולמעט מעשה או מחדל של הנאמן שנעשה ברשלנות ו/או בזדון ו/או בתרמית.

13.2 כל פניה של מי מהצדדים אל הנאמן תתבצע באמצעות אתר חברת פאנדאיט (2016) 

13.3 מובהר ומוסכם בין הצדדים כי הצדדים אינם רשאים לפנות ישירות אל הנאמן.

13.4 כמו כן, פניות הנאמן אל הצדדים תיעשנה באמצעות פאנדאיט וכן כל הודעה של הנאמן לצדדים שתימסר ישירות לפאנדאיט כמוה כהודעה לצדדים, כך שמובהר כי באחריות פאנדאיט לעדכן את הצדדים, בין אם באמצעות אתר האינטרנט של פאנדאיט או בכל דרך אחרת בכתב, על פי שיקול דעתה.

13.5 פאנדאיט לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, כלפי מי מהצדדים במסגרת העסקה, ותסייע בתקשורת בין הצדדים לעיסקה והנאמן גרידא.

 

14.  סמכות שיפוט ודין

הדין החל על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא דין מדינת ישראל בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית המשפט בתל-אביב המוסמך לפי העניין.

15.  יצירת קשר

לפניות או שאלות כלשהן בנוגע להסכם השימוש, ניתן ליצור קשר עם רכז ההצעה דרך דף "צור קשר".

16.  הצהרות בנוגע ל-W8

הנני מצהיר כי אני משקיע כאדם פרטי, אינני אזרח/תושב זר אמריקאי, אינני בעל הכנסות הקשורות למסחר או שירותים אישיים בארצות הברית.

הנני, בהיותי מודע לעונשים הנקובים בחוק בגין הצהרה כוזבת, מצהיר שבדקתי את המידע המופיע בטופס זה ולפי מיטב הבנתי וידיעתי, המידע הנו נכון, מדויק ושלם. בנוסף, הנני מצהיר, בהיותי מודע לעונשים הנקובים בחוק בגין הצהרה כוזבת, כדלקמן:

1.       הנני בעל החשבון (או מוסמך לחתום בשמו של בעל החשבון) של כל ההכנסות שהן נשוא טופס זה.

2.       לבעל החשבון אין מעמד תושבות בארה"ב.

3.       להכנסות שהן נשוא טופס זה: (א) אין זיקה אפקטיבית לניהול של מסחר או עסק בארה"ב , או (ב) קיים זיקה אפקטיבית אך אינו חייב פ"ע במס אמנת מס כלשהי ,או (ג) בשותפות החלק הממשי של בעל הזכויות בחשבון איננו בעל זיקה אפקטיבית.

4.       בעל הזכויות בחשבון הוא תושב מדינת ישראל.

5.       במקרה של עסקות תיווך או עסקות חליפין, בעל החשבון הנו פטור בתור נתין זר, כפי שמוגדר בהוראות. בנוסף, הנני מורה על העברת טופס זה לכל מנכה מס במקור אשר בידו השליטה, הטיפול או המשמורת על ההכנסה אשר לי יש זכות שביושר בה, או לכל מנכה מס במקור אשר בכוחו לחלק או לבצע תשלומים מההכנסה אשר לי זכות שביושר בו. אני מסכים להמציא טופס חדש יום 30 תוך במידה והצהרות בטופס זה יתבררו כשגויות.