preloaderNew

תנאי שימוש משקיע

תנאי שימוש באתר

(להלן: "הסכם השימוש")

 

[מעודכן ליום 25.5.2016]

 

ברוכים הבאים לאתר www.fundit.co.il (להלן: "האתר"). אתר זה מנוהל על ידי פאנד-איט (2016) בע"מ, ח.פ. 515422277, שכתובתה האסיף 8, הדר עם 4293500 (להלן: "Fundit").

ביקורך באתר זה והשימוש בו, מהווים הסכמה להסכם השימוש המפורט להלן בינך (להלן: "המשתמש" או "המשקיע") לבין Fundit.

במידה ואינך מסכים להסכם השימוש, נא הימנע משימוש באתר.

הזמנה ורכישה של ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר מוגבלת אך ורק למי שהינו משקיע כשיר, כהגדרתו בהסכם זה להלן. הזמנה של ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר תיחשב להתחייבות והצהרה של המשתמש כי מתקיימים בו התנאים של משקיע כשיר.

מובהר כי משקיעים פרטיים, כהגדרתם בהסכם זה, אינם רשאים בשלב זה להזמין ולרכוש ניירות ערך המוצעים באמצעות האתר. לאחר כניסתם לתוקף של דברי החקיקה הנדרשים ובכפוף לקבלת אישור של רשות ניירות ערך לרישום Fundit כרכז הצעה לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, תוכל Fundit לאפשר גם למשתמשים רשומים שהינם משקיעים פרטיים להזמין ולרכוש ניירות ערך המוצעים באמצעות האתר, בכפוף לכל התנאים שיקבעו לעניין זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות מכוחו (להלן ביחד: "חוק ניירות ערך").

Fundit שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את תנאי הסכם השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם מביניהם. כל שימוש שלך באתר לאחר מתן הודעה כאמור ייחשב לאישור והסכמה לשינוי הסכם השימוש.

1. פרשנות והגדרות

1.1 לכל הביטויים הנכללים בהסכם השימוש תהיה המשמעות שניתנה להם בחוק ניירות     ערך, אלא אם נקבע במפורש אחרת, או אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים.

1.2 ככל וקיימת סתירה בין תנאי הסכם שימוש זה לבין חוק ניירות ערך – יגברו הוראות חוק ניירות ערך. כמו כן, הסכם זה כפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן. 

1.3 הסכם זה מתייחס לגברים ולנשים כאחד ולשון נקבה גם לשון זכר במשמע ולהפך; כמו כן, הסכם זה מתייחס ליחיד ולרבים כאחד ולשון רבים גם לשון יחיד במשמע ולהפך, והכל אלא אם משתמעת כוונה אחרת.

1.4 למונחים הבאים תהיה בהסכם השימוש המשמעות המופיעה לצידם:

2. כללי

2.1. אתר זה מופעל על ידי Fundit. לפרטים אודות Fundit, לרבות פרטים אודות מבנה האחזקות, בעלי השליטה ונושאי המשרה של Fundit, ובדבר אופן קביעת התשלום שגובה Fundit בעד פעילותה, ראו עמודי האתר מי אנחנו ואיך זה עובד.

2.2. באמצעות אתר זה מוצעים למכירה למשקיעים כשירים בלבד ניירות ערך של חברות מציעות. למען הסר ספק, Fundit אינה צד להצעת ניירות ערך על ידי החברות המציעות ומכירתם.

2.3. הזמנה ורכישה של ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר מוגבלת אך ורק למשתמשים רשומים שהינם משקיעים כשירים. למשתמשים רשומים שאינם משקיעים כשירים ולמשתמשים לא רשומים תינתן גישה חלקית בלבד לתוכן האתר. 

2.4. בעת ההרשמה לאתר מתחייב המשתמש למסור ל- Fundit פרטי רישום נכונים, מדויקים ומלאים, בהתאם לדרישותיה של Fundit. משתמש רשום מתחייב לעדכן את Fundit באופן מיידי לגבי כל שינוי שיחול בפרטי הרישום שלו.

2.5. בעת ביצוע הזמנה לרכישת ניירות ערך המוצעים באמצעות האתר, מתחייב משקיע כשיר למסור ל- Fundit ו/או לחברה המציעה, לפי העניין, פרטים נכונים, מדויקים ומלאים,בהתאם לדרישותיה של Fundit והוראות חוק ניירות ערך.

2.6. Fundit רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא צורך במתן נימוקים למשתמש, להגביל או לחסום גישה של משתמש לאתר, או לבטל את רישומו לאתר.

2.7. משתמש רשום מתחייב לשפות את Fundit בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה עקב כך שמסר ל- Fundit ו/או לחברה המציעה, לפי הענין, מידע לא מלא או מדוייק ו/או לא עדכן את Fundit ו/או את החברה המציעה באופן מיידי על שינוי במידע כאמור ו/או הפר את תנאי הסכם השימוש באופן אחר כלשהו.

3. סיכונים הכרוכים בהזמנת ניירות הערך המוצעים

3.1. ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין היתר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין. בנוסף, כל הצעת ניירות ערך עשויה להיות כרוכה בסיכונים מיוחדים המפורטים במסמכי ההצעה.

3.2. הצעת ניירות הערך באמצעות האתר על ידי החברות המציעות אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור. כמו כן, מובהר כי רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמכי ההצעה המוצגים באתר ולא בדקה אותם, והחברות המציעות לא תהיינה כפופות לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בהן.

3.3. Fundit אינה בודקת את החברה המציעה ו/או את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה. כמו כן, Fundit (או מי מטעמה) אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות.

3.4. ברכישת ניירות ערך באמצעות האתר מתחייב משקיע כשיר ומצהיר כי הוא קרא והבין את הסיכונים הכרוכים בביצוע ההשקעה, כי ביצע בדיקה נאותה של ההשקעה וקיבל החלטה להשקיע על בסיס שיקול דעתו העצמאי בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, הנגרם כתוצאה מהשימוש באתר.

3.5. מובהר כי האחריות הבלעדית להכנת מסמכי ההצעה והצגתם בעמוד הגיוס, ולכל המידע הכלול בהם ו/או להעדרו של מידע שיש לכלול בהם, חלה על החברה המציעה בלבד.

3.6. Fundit אינה מעורבת בהכנת מסמכי ההצעה ואינה מבצעת בדיקת נאותות כלשהי של מסמכי ההצעה ו/או של המידע הכלול בהם ו/או המידע שלא נכלל בהם ו/או כל מידע אחר לגבי החברה המציעה, בעלי העניין וניירות הערך המוצעים במסגרת ההצעה. כל המידע בדבר ההצעה בעמוד הגיוס, ללא יוצא מן הכלל, מוצג "as is", כפי שהועלה לאתר על ידי החברה המציעה.

3.7. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, Fundit דורשת מכל חברה מציעה לכלול במסמכי ההצעה המוצגים בעמוד הגיוס אישור חתום על ידי עורך הדין או רואה החשבון של החברה המציעה, המאשר כי, (א) החברה המציעה התאגדה כדין; (ב) ההצעה מקיימת את כל התנאים הקבועים בחוק ניירות ערך ואינה מנוגדת להוראות דין כלשהו, ישראלי או זר; ו- (ג) למיטב ידיעת המאשר, מסמכי ההצעה וכל הפרטים הכלולים בהם הינם נכונים, מלאים ומדויקים. 

3.8. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק, הוצאה או הפסד שייגרם למשקיעים כשירים, או לצד שלישי כלשהו, עקב רכישת ניירות ערך המוצעים באמצעות האתר, או עקב הסתמכות על המסמכים או הנתונים המוצגים באתר לגבי ניירות הערך המוצעים או החברות המציעות, או עקב העדרם של נתונים ומסמכים כאמור. כמו כן, Fundit לא תהא אחראית לגבי כל תוכן שפורסם באתר או מחוצה לו על-ידי החברות המציעות ו/או המשתמשים ו/או מי מטעמם, לרבות דיווחים שוטפים של החברות המציעות.

3.9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, Fundit אינה אחראית לתוכן ולמידע המופיע באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים אשר קישור (link) אליהם מופיע בהצעה באתר, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם כתוצאה מכניסה לקישורים כאמור או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט אליהם מפנים הקישורים באתר. 

4. השתתפות בהצעת ניירות ערך 

4.1. ההצעה לרכישת ניירות ערך באמצעות האתר מופנית אך ורק למי שהינו משקיע כשיר. הגשת הזמנה לרכישת ניירות ערך על ידי משתמש רשום תיחשב כאישור והצהרה כי המשתמש הינו משקיע כשיר.

4.2. המשתמש מתחייב למסור ל- Fundit פרטים נכונים, מעודכנים ומלאים, כפי שייקבע על ידי Fundit ובהתאם להוראות חוק ניירות ערך, כתנאי לביצוע הזמנה לרכישת ניירות ערך המוצעים באמצעות האתר.

4.3. Fundit רשאית לקבוע, בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא צורך במתן נימוקים למשתמש, אם להתיר למשקיע כשיר להזמין ניירות ערך המוצעים באמצעות האתר, כולם או מקצתם.

5. תנאי ההצעה למשקיע מוביל

ההצעה למשקיע המוביל ורכישת ניירות הערך על ידו יהיו בתנאים שווים להצעה הנעשית לכלל המשקיעים ולרכישה על ידם; על אף האמור, רשאי - המשקיע המוביל לקבל מהחברה המציעה או מבעלי מניותיה זכויות עודפות במחיר המניות או בריבית בתעודת ההתחייבות, ובלבד שזכויות אלה יפורטו בפרטי ההצעה.

6. הזמנת ניירות ערך וטיפול בכספי המזמינים

6.1. משקיעים כשירים יהיו רשאים להגיש הזמנה לרכישת ניירות ערך המוצעים באתר בסכום שלא יפחת מסכום ההשקעה המזערי כפי שייקבע בתנאי ההצעה, ולא יעלה על יתרת הסכום שנותר ליעד הגיוס בהצעה, הכל כפי שיפורט בעמוד הגיוס (להלן: "סכום ההזמנה").

6.2. משקיעים כשירים המעוניינים להגיש הזמנה ישלמו לחשבון הנאמן את סכום ההזמנה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית. במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי תיחשב ההזמנה להזמנה שהתקבלה במועד האישור לתשלום מלוא סכום ההזמנה על ידי חברת האשראי. במקרה של תשלום באמצעות העברה בנקאית, תיחשב ההזמנה להזמנה שהתקבלה עם קבלת מלוא סכום ההזמנה בחשבון הנאמן, ובלבד שהכספים יתקבלו בחשבון הנאמן בתוך 24 שעות ממועד ההזמנה (להלן: "אישור לביצוע התשלום").

6.3. עם קבלת אישור לביצוע התשלום, תימסר למזמין הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה, וכן תשלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שנמסרה על ידו. במקרה בו לא אושר ביצוע התשלום יקבל המזמין הודעה מתאימה, ובמקרה כזה תבוטל ההזמנה. מובהר כי Fundit אינה מתחייבת כי במקרה כזה יתאפשר למזמין לבצע הזמנה חדשה חלף ההזמנה שבוטלה, ולמזמין לא יהיו כל טענות בענין זה כלפי Fundit ו/או מי מטעמה.

6.4. הכספים המופקדים בחשבון הנאמן ינוהלו על ידו בהתאם לתנאי הסכם הנאמנות וכתב ההוראות כמשמעותו בהסכם הנאמנות.

6.5. מובהר כי פרטי אמצעי התשלום של המזמינים אינם נשמרים במאגרי המידע של Fundit.  

6.6. למזמין ניירות ערך בהצעה תהיה אפשרות לבטל את הזמנתו בתוך 24 שעות מתום תקופת ההצעה. מייל בדבר סיום תקופה ההצעה נשלח למשקיע ברגע סיום התקופה (בשל תאריך או הגעה ליעד הגיוס).

6.7. לחברה המציעה תהיה אפשרות לבטל את ההצעה עד תום תקופת ההגשה.

6.8. חלפה תקופת ההגשה ולא הוגשו הזמנות בסכום מצטבר השווה ליעד הגיוס – תבוטל ההצעה.

6.9. הנאמן יוודא כי עד לתום תקופת ההגשה הוגשו הזמנות בסכום מצטבר השווה ליעד הגיוס, וכי התקיימו כל יתר התנאים שנקבעו בתנאי ההצעה להשלמת ההצעה והנפקת ניירות הערך המוצעים. במקרה שהתנאים האמורים, כולם או מקצתם, לא יתקיימו עד לתום המועד שנקבע לכך בתנאי ההצעה, או עד לתום [14] ימי עסקים לאחר תום תקופת ההגשה, לפי המוקדם מביניהם, תבוטל ההצעה.

6.10. חלפה תקופת ההגשה והנאמן אישר כי נתקיימו כל התנאים שנקבעו להשלמת ההצעה והנפקת ניירות הערך המוצעים, יעביר הנאמן את כספי המזמינים לחברה המציעה, בצירוף כל הפירות שנצברו עליהם ובניכוי עמלות והוצאות החלות בגין ההצעה (לרבות עמלות Fundit), בתוך שני ימי עסקים לאחר שניירות הערך המוצעים הונפקו על ידי החברה המציעה ונרשמו על שם המזמינים, בהתאם לתנאי ההצעה. 

6.11. בכל מקרה של ביטול ההצעה, כמפורט לעיל, יוחזרו למזמין, תוך שבעה ימים מיום הביטול, כל סכום ששילם בעד ההצעה. 

7. מגבלות על סחירות ניירות הערך המוצעים

7.1. ניירות הערך הנרכשים מחברות מציעות בהצעה באמצעות האתר לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור.

7.2. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

7.3. הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו מהווה עבירה פלילית. מומלץ בזאת כי משתמש השוקל למכור או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות במסגרת הצעה שנעשתה באמצעות האתר יפנה תחילה לקבלת ייעוץ משפטי מתאים. Fundit לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לתוצאות של מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך של חברות מציעות שבוצעו על ידי משתמשים בניגוד להוראות הדין.

8. השלכות מיסוי

8.1. כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים. בהתאם לסעיף 91 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן:"הפקודה"), רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על-ידי יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 121 לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על 25%, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, ובלבד שמכירת ניירות הערך אינה מהווה הכנסה מעסק בידי היחיד ושלא תבע הוצאות מימון. לגבי מכירת ניירות ערך על-ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה, קרי המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר ב- 10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה בחברה במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה כאמור, שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו לא יעלה על 30%.

8.2. יודגש כי התיאור לעיל אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת או תיאור מספיק או ממצה של דיני המס ותחולתם על המשקיעים, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע. לפיכך, על כל משקיע כשיר השוקל רכישה של ניירות הערך המוצעים לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי המותאם למאפייניו המיסויים הייחודיים.

9. קניין רוחני

9.1. האתר, וכל מידע, מלל, גרפיקה, או חומרים אחרים המופיעים בו, הם קניינה של Fundit המוגן על ידי דיני זכויות יוצרים וסימני מסחר. 

9.2. משקיע רשום לאתר לא יפרסם באתר או יעלה לאתר כל חומר אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, ללא הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות בכתב ומראש.

9.3. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק הנגרם מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך, הנובע מתוכן שהועלה או פורסם בדרך אחרת באתר על ידי משתמשים באתר. משתמש באתר שגרם להפרה כאמור מתחייב לשפות את Fundit על כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה ו/או לצד שלישי בגין הפרה זו.

10. זמינות האתר

כל מערכת ממוחשבת המבוססת על חומרה, תוכנה ורשתות תקשורת, ובפרט מערכת הפועלת ברשת האינטרנט, סובלת לעתים מתקלות. Fundit עושה כל מאמץ להקטין את מספר התקלות למינימום ולאפשר למשתמשים להמשיך ולהשתמש באתר, בכל עת. על אף זאת, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות, ו- Fundit איננה יכולה להתחייב לכך. לפיכך, Fundit תהיה פטורה מאחריות לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג באתר, העלולים להיגרם למשתמשים כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן השירותים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או שיבושים בפעולת האתר, זמינותו ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, ו/או משיבושים במידע ו/או בנתונים ו/או בהעברת ו/או בקליטת פעולות של המשתמשים, כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת או תקלות אחרות, ולרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש.

11. מדיניות פרטיות

Fundit פועלת על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם שימוש זה.

12. כללים לגלישה בטוחה

 • על המשתמשים באתר לנקוט בכל אמצעי הזהירות והכללים המקובלים לגלישה בטוחה, ובכלל זאת:
 • הקלדת כתובת האתר בדפדפן והימנעות מכניסה לאתר דרך לינקים או דרך הודעות דואר אלקטרוני שהתקבלו ממקור לא מוכר או לא מהימן (למניעת Phishing).
 • בחירת סיסמה אקראית וקשה לניחוש. אין למסור את הסיסמה האישית לשום גורם, גם אם הוא מזדהה כ- Fundit או מזוהה עימו.
 • אין לשמור את פרטי הזיהוי במקום גלוי בו יהיו נגישים לאחרים, או במחשב, מחשש לחשיפתם על ידי סוסים טרויאניים או תוכנות שיתוף קבצים, המאפשרות גישה לקבצים במחשב.
 • אין לשלוח בדואר אלקטרוני את פרטי הזיהוי לכניסה לחשבונך האישי, לרבות מספר כרטיס אשראי.
 • במהלך הגלישה במערכת, מניעת גישה פיזית של גורמים אחרים לעמדה ממנה מתבצעת הגלישה.
 • בגמר השימוש במערכת, ביצוע ניתוק יזום מהמערכת באמצעות פעולת יציאה, ובמחשב מזדמן מומלץ גם לסגור את הדפדפן.
 • הימנעות מגלישה ממחשבים שרמת האבטחה בהם אינה ידועה.
 • אמצעי זהירות כלליים שיש לנקוט בשימוש במחשב האישי:
  • שימוש בתוכנות להגנת מידע, כדוגמת: תוכנת Personal Firewall, תוכנת אנטי וירוס (Anti Virus) ותוכנה לאיתור תוכנות ריגול (Anti Spyware), ועדכון תוכנות אלה באופן שוטף.
  • שימוש בגרסה מתקדמת ומעודכנת של הדפדפן.
  • עדכון מערכת ההפעלה, הדפדפן ותוכנות המדף האחרות בתיקונים המתפרסמים מעת לעת, הקשורים לנושא אבטחת מידע.
  • הימנעות משיתוף תיקיות המכילות קבצים אישיים, בעת שימוש בתוכנות שיתוף קבצים.
  • הימנעות מהתקנת תוכנות לא מוכרות והורדת קבצים ממקור לא מוכר/מהימן מרשת האינטרנט למחשב.


13. הגבלת אחריות הנאמן

הנאמן לא ישא באחריות כלפי המזמינים, בכל דרך שהיא, בגין נזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמינים מכל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל של הנאמן, או עקב ו/או כתוצאה ממילוי תפקידו כנאמן על פי הסכם הנאמנות והסכם השימוש, והכל בלבד שהנאמן פעל בתום לב ולמעט מעשה או מחדל של הנאמן שנעשה ברשלנות ו/או בזדון ו/או בתרמית.

14. סמכות שיפוט ודין

הדין החל על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא דין מדינת ישראל בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית המשפט בתל-אביב המוסמך לפי העניין.

5. יצירת קשר

לפניות או שאלות כלשהן בנוגע להסכם השימוש, ניתן ליצור קשר עם Fundit דרך דף צור קשר