preloaderNew

תנאי שימוש מגייס

הסכם שימוש באתר לחברות מציעות

(להלן: "הסכם השימוש")

 

מעודכן ליום 16 במאי 2018

 

1.     מבוא

1.1.          אתר www.fundit.co.il (להלן: "האתר") מנוהל על ידי פאנד-איט (2016) בע"מ, ח.פ. 515422277, שכתובתה האסיף 8, הדר עם 4293500 (להלן: "Fundit" או "רכז ההצעה").

1.2.          האתר מאפשר לתאגידים ישראליים להציע ניירות ערך למשקיעים ישראלים, בהתאם ובכפוף להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות מכוחו (להלן: "חוק ניירות ערך").

1.3.          הסכם זה מפרט ומסדיר את מערכת היחסים שבין רכז ההצעה לבין תאגיד כאמור לעיל המבקש להציע ניירות ערך באמצעות האתר (להלן: "החברה המציעה"), והשימוש באתר על ידי החברה המציעה מהווה התחייבות והסכמה של החברה המציעה לתנאי הסכם זה.

1.4.          שימוש באתר על ידי חברה מציעה מהווה הסכמה להסכם השימוש גם של כל בעלי השליטה בחברה המציעה ונושאי המשרה שלה (להלן ביחד: "בעלי העניין"). בעלי העניין בחברה המציעה ייחשבו כמי שהסכימו שהוראות הסכם זה יחולו לגביהם, ככל שהוראות אלו מתייחסות לבעלי העניין, הצהרותיהם והתחייבויותיהם.

1.5.          החברה המציעה ובעלי העניין מצהירים ומתחייבים כי כל שימוש שייעשה על ידם באתר, וכל פעולה שלהם בקשר להצעת ניירות הערך באמצעות האתר, ייעשו בהתאם לכל המגבלות והתנאים הקבועים בחוק ניירות ערך, ולא ייעשו בניגוד לדין אחר כלשהו, ישראלי או זר.

1.6.          Fundit שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את הסכם השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי כאמור יחול אך ורק לאחר מועד השינוי.

2.     פרשנות והגדרות

2.1.          המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.          

2.2.          לכל הביטויים הנכללים בהסכם השימוש תהיה המשמעות שניתנה להם בחוק ניירות ערך, אלא אם נקבע במפורש אחרת, או אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים.

2.3.          ככל וקיימת סתירה בין תנאי הסכם שימוש זה לבין חוק ניירות ערך – יגברו הוראות חוק ניירות ערך. כמו כן, הסכם זה כפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן.

2.4.          הסכם זה מתייחס לגברים ולנשים כאחד ולשון נקבה גם לשון זכר במשמע ולהפך; כמו כן, הסכם זה מתייחס ליחיד ולרבים כאחד ולשון רבים גם לשון יחיד במשמע ולהפך, והכל אלא אם משתמעת כוונה אחרת.

2.5.      למונחים הבאים תהיה בהסכם השימוש המשמעות המופיעה לצידם:

 

"הנאמן"

-

חברת איביאי ניהול נאמנויות או כל נאמן אחר, שמונתה בהסכם הנאמנות לשמש כנאמן, כמפורט בהסכם הנאמנות ובהסכם שימוש זה. יצוין כי הנאמן הינו חברה פרטית העוסקת במתן שירותי נאמנות, הנמצאת בשליטת פועלים אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ, שהינה בעלת מניות מהותית של Fundit;

"הסכם הנאמנות"

-

הסכם הנאמנות שנחתם בין Fundit לנאמן;

"חוק החברות"

-

חוק החברות, התשנ"ט-1999;

"חשבון הנאמן"

-

חשבון בנק ייעודי שנפתח על ידי ועל שם הנאמן לצורך החזקה בכספים שישלמו המזמינים בעד ההצעה בתקופת הביניים עד להעברתם לחברה המציעה או החזרתם למזמינים, לפי העניין, לפי תנאי ההצעה;

"משקיע מוביל"

-

כהגדרתו בתקנות ההצעה;

"הצעת מימון המונים"

-

הצעת ניירות ערך על ידי חברה מציעה, לפי סעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך ותקנות ההצעה,  באמצעות האתר;

"הצעה פטורה"

-

הצעת ניירות ערך על ידי חברה מציעה, לפי סעיפים 15א(א)(1) או 15א(א)(7) לחוק ניירות ערך, באמצעות האתר;

"הצעה" או "הצעת ניירות ערך"

-

הצעת מימון המונים או הצעה פטורה;

"מזמין"

-

משקיע אשר הגיש הזמנה לרכישת ניירות ערך במסגרת הצעה;

"מסמכי ההצעה"

-

כל פרטי המידע, הנתונים והמסמכים אודות החברה המציעה, ניירות הערך המוצעים ואופן ותנאי הצעתם, ויוצגו על ידי החברה המציעה בעמוד הגיוס;

"עמוד הגיוס"

-

עמוד הגיוס של החברה המציעה באתר, שבו יוצגו, בין היתר, מסמכי ההצעה ומידע נוסף לגבי ההצעה ותנאיה;

"תקנות ההצעה"

-

תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז ההצעה), התשע"ז-2017.

 

3.     כללי

3.1.          אתר זה מופעל על ידי Fundit, שהינה רכז הצעה הרשום במרשם הרכזים כמשמעותו בחוק ניירות ערך. לפרטים אודות רכז ההצעה, לרבות פרטים אודות מבנה האחזקות, בעלי השליטה ונושאי המשרה של רכז ההצעה, ובדבר אופן קביעת התשלום שגובה רכז ההצעה בעד פעילותו, ראו עמודי האתר "מי אנחנו", "Team fundit" ו"איך זה עובד", בהתאמה.

3.2.          באמצעות אתר זה מוצעים למכירה ניירות ערך של חברות מציעות, לפי סעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך. כמו כן, במסגרת האתר קיימות הצעות ניירות ערך אשר נעשות על בסיס הפטורים הקבועים בסעיפים 15א(א)(1) ו-15א(א)(7) לחוק ניירות ערך, בעניין הצעה ומכירה למשקיעים שמספר אינו עולה על שלושים וחמישה והצעה ומכירה למשקיעים 'מתוחכמים', בהתאמה.

3.3.      נכון למועד עריכת תנאי הסכם השימוש, רכז ההצעה לא יאפשר הצעת ניירות ערך המשלבת בין הצעת מימון המונים להצעה פטורה.

3.4.          למען הסר ספק, רכז ההצעה אינו צד להצעת ניירות ערך על ידי החברה המציעה ומכירתם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רכז ההצעה רשאי לרכוש ניירות ערך בחברה המציעה מהסוג המוצע על ידה, וכן לקבל ניירות ערך כאמור בתמורה לשירותיו בקשר עם ההצעה שנעשית באמצעותו, והחברה המציעה תיתן גילוי על כך במסמכי ההצעה.

3.5.          רכז ההצעה לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן הזדמנות, שייגרם לחברה המציעה ו/או לבעלי העניין, כתוצאה מהשימוש באתר.

3.6.          החברה המציעה ובעלי העניין מתחייבים לפעול בהתאם להסכם השימוש, ולהימנע מכל מעשה או מחדל המנוגדים להסכם השימוש ו/או להוראות כל דין, ישראלי או זר.

3.7.          החברה המציעה ובעלי העניין מתחייבים כי בעת רישום החברה המציעה לאתר, בעת העלאת מסמכי ההצעה ופרטיה לאתר, ובכל שימוש אחר שייעשה על ידם באתר בקשר להצעה, יימסרו על ידם פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודות החברה המציעה (לרבות עסקיה, בעלי מניותיה או שותפיה (במקרה של שותפות), בעלי ענין בה ונושאי המשרה בה), הצעת ניירות הערך, וכל פרט נוסף שיידרש על ידי רכז ההצעה.

3.8.          החברה המציעה ובעלי העניין מתחייבים לעדכן באופן מיידי את רכז ההצעה ואת מסמכי ההצעה, לפי הענין, בדבר כל שינוי שיחול בפרטים שמסרו לרכז ההצעה או כללו במסמכי ההצעה, לפי הענין.

3.9.          החברה המציעה מתחייבת לשפות את רכז ההצעה בגין כל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, שייגרמו לרכז ההצעה ו/או למי מטעמו, עקב הפרת הסכם השימוש ו/או הפרת הוראות הדין, על ידי החברה המציעה ו/או בעלי העניין.

3.10.   בעלי העניין בחברה המציעה, ביחד ולחוד, ייחשבו כמי שהסכימו ואישרו מראש כל פעולה, בין אם במעשה או במחדל, שתבצע החברה המציעה בקשר להצעה, ולכל שימוש באתר שייעשה על ידי החברה המציעה, ויהיו אחראים לשפות את רכז ההצעה, בגין כל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, שייגרמו לרכז ההצעה ו/או למי מטעמו, עקב הפרת הסכם השימוש ו/או הפרת הוראות הדין, על ידי החברה המציעה ו/או בעלי העניין.

3.11.   מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, רכז ההצעה רשאי, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא צורך במתן נימוקים לחברה המציעה או לבעלי העניין, להגביל או למנוע מהחברה המציעה שימוש באתר, כולו או מקצתו, או לבטל את רישומה לאתר, ולחברה המציעה ולבעלי העניין לא תהיינה טענות כלשהן כלפי רכז ההצעה או מי מטעמו בעניין זה.

3.12. רכז ההצעה רשאי, בכל עת, להודיע על כוונתו להפסיק את התקשרותו עם החברה המציעה ו/או להפסיק את פעילותו כרכז הצעה, וזאת תוך מתן הודעה של 60 ימים מראש לחברה המציעה. בהתאם לתנאי השימוש ובכפוף להוראות כל דין, רכז ההצעה ימשיך לכהן בתפקידו, ובכלל זה להפעיל את האתר, עד חלוף 60 ימים ממתן ההודעה המוקדמת או עד אשר החברה המציעה תמצא רכז הצעה חדש, לפי המוקדם מביניהם. החברה המציעה ובעלי העניין מצהירים ומתחייבים כי יפעלו למציאת רכז הצעה חדש בהקדם האפשרי מרגע שנודע להם על כוונתו של רכז ההצעה להפסיק את התקשרותו איתם כאמור לעיל.

4.     מסמכי ההצעה

4.1.          מסמכי ההצעה ייערכו ויוכנו על ידי החברה המציעה ובעלי העניין, ויוצגו בעמוד הגיוס, לעיון המשקיעים. מובהר כי האחריות המלאה והבלעדית להכנת מסמכי ההצעה ולהעלאתם לאתר לצורך פרסומם בעמוד הגיוס תחול על החברה המציעה ובעלי העניין, ובכלל זאת יהיו החברה ובעלי העניין אחראים בלעדית לכך שמסמכי ההצעה יכללו את כל הפרטים הנדרשים לפי תנאי הסכם השימוש, וכן יהיו אחראים לכך שכל הפרטים הכלולים במסמכי ההצעה הינם נכונים, מדויקים ומלאים.

4.2.          להסרת ספק מובהר כי רכז ההצעה ו/או מי מטעמו לא יהיו מעורבים בהכנת מסמכי ההצעה ולא יבדקו את נכונות המידע הכלול בהם והם יוצגו באתר "as is", כפי שיועלו לאתר על ידי החברה המציעה. בכלל זה, רכז ההצעה אינו מבצע בחינה עצמאית של עמידת ההצעה ותנאיה בהוראות החוק ותקנות ההצעה, ומסתמך על מצגי החברה המציעה, אלא אם יש לו יסוד סביר שלא להאמין בנכונותם. מובהר כי רכז ההצעה ו/או מי מטעמו, לא יבחנו או יחוו דעה כלשהי לגבי מסמכי ההצעה, נאותות ההצעה או כדאיותה, והאחריות המלאה לעניינים אלו מוטלת על החברה המציעה ובעלי העניין.

4.3.          החברה המציעה ובעלי העניין מתחייבים כי עד לתום תקופת ההגשה והשלמת הליך ההצעה, לא יפרסמו, הם ו/או מי מטעמם, פרטים, נתונים או מסמכים כלשהם אודות החברה המציעה ו/או אודות הצעת ניירות ערך שלה, אלא אך ורק במסגרת האתר, ובהתאם לתנאי השימוש בו. על אף האמור בסעיף זה, החברה המציעה ובעלי העניין יהיו רשאים לבצע פרסום כאמור מחוץ לאתר ובלבד שנתקבלת הסכמת רשות ניירות ערך לנוסח הפרסום המבוקש ובכפוף לכל דין.

4.4.      לעניין הצעת מימון המונים בלבד, יחולו ההוראות הבאות:

4.4.1.            מסמכי ההצעה יכללו את כל הפרטים והנתונים המפורטים בנספח א' המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו.

4.4.2.            ביקשה החברה המציעה לשנות פרט מפרטי ההצעה האמורים בסעיף ‏4.4.1 לעיל לאחר פרסום ההצעה ולפני תום תקופת ההגשה, תדווח על כך באתר, ואולם אם מדובר בשינוי פרט מהותי מפרטי ההצעה המנויים בסעיפים ‏1, ‏7, ‏8, ‏9.1, ‏9.3, ‏10.2, ‏14–‏16 לנספח א' להסכם זה, יראו את ההצעה כהצעה חדשה, ויהיה על המזמינים לאשר מחדש את הזמנתם. יצוין כי שינוי פרטים לעניין רכז ההצעה, לרבות זהות רכז ההצעה ואישור רישומו במרשם הרכזים, וכן התמורה המשולמת לרכז ההצעה בעד ההצעה, ייחשבו גם הם כשינוי פרט מהותי כמשמעותו בסעיף ‏4.4.2 זה.

4.4.3.            מסמכי ההצעה ייחתמו על ידי יושב ראש הדירקטוריון והמנהל הכללי של החברה המציעה.

4.4.4.            החברה המציעה תמציא לרכז ההצעה, לפני תחילת תקופת ההגשה, אישור בכתב, חתום בידי עורך הדין של החברה המציעה, בנוסח שייקבע על ידי רכז ההצעה, המאשר כי: (א) החברה המציעה התאגדה כדין בישראל; (ב) מסמכי ההצעה נחתמו, בשם החברה המציעה, על-ידי יושב ראש הדירקטוריון והמנהל הכללי של החברה המציעה; (ג) במסמכי ההתאגדות של החברה המציעה נקבעה הוראה לפיה החברה המציעה מתחייבת כי תוקנה לכל משקיע זכות הצטרפות לעסקה למכירת ניירות ערך של החברה המציעה שמבצע משקיע מוביל או בעל עניין במועד ההצעה, בתמורה ובתנאים שווים שבהם נמכרים אותו סוג של ניירות ערך (להלן: "זכות הצטרפות"). כתבי התחייבות בקשר לזכות ההצטרפות כאמור יחתמו על-ידי כל בעלי העניין בחברה המציעה ויצורפו לאישור עורך דין כאמור.

5.     תנאים נוספים להצעת ניירות ערך באמצעות האתר

5.1.          ההצעה לכלל הניצעים תהיה בתנאים שווים. על אף האמור, רשאי משקיע מוביל (בהצעת מימון המונים) לקבל מהחברה המציעה או מבעלי מניותיה זכויות עודפות במחיר המניות או בריבית באיגרת החוב, ובלבד שזכויות אלה יפורטו במסמכי ההצעה.

5.2.          לא יתקבלו הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים לפני תקופת ההגשה או לאחר סיומה.

5.3.          כספי המזמינים בעד ההצעה יופקדו בחשבון הנאמן, וינוהלו על-ידו בהתאם לתנאי הסכם הנאמנות וכתב ההוראות כמשמעותו בהסכם הנאמנות, ובכפוף להוראות שנקבעו בתקנות ההצעה.

5.4.          למזמין ניירות ערך בהצעה תהיה אפשרות לבטל את הזמנתו ולחברה המציעה תינתן אפשרות לבטל את הצעתה עד תום תקופת ההגשה; ביטלו המזמין או החברה המציעה את ההזמנה או ההצעה, לפי העניין, יחזיר הנאמן למזמין, בתוך שבעה (7) ימים מיום הביטול, כל סכום ששילם בעד ההצעה.

5.5.          חלפה תקופת ההגשה ולא הוגשו הזמנות עד סכום הגיוס, יחזיר הנאמן למזמינים, בתוך שבעה (7) ימים מתום התקופה האמורה, כל סכום ששילמו בעד ההצעה.

5.6.      עם תום תקופת ההגשה, הנאמן יוודא כי התקבל אצלו מלוא סכום הגיוס, וכי התקיימו כל יתר התנאים שנקבעו בתנאי ההצעה להשלמת ההצעה והנפקת ניירות הערך המוצעים. בהצעת מימון המונים בלבד, הנאמן יוודא גם כי התקיימו כל התנאים שנקבעו בתקנות ההצעה. ככל וההזמנות שהוגשו עלו על סך ניירות הערך המוצעים, יפעל הנאמן בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות ההצעה.

5.7.          חלפה תקופת ההגשה והנאמן אישר כי נתקיימו כל התנאים שנקבעו להשלמת ההצעה והנפקת ניירות הערך המוצעים כאמור בסעיף ‏5.6 לעיל, יעביר הנאמן את כספי המזמינים לחברה המציעה, בצירוף כל הפירות שנצברו עליהם ובניכוי עמלות והוצאות החלות בגין ההצעה (כמפורט בסעיף ‏10 להלן), בתוך שני ימי עסקים לאחר שניירות הערך המוצעים הונפקו על ידי החברה המציעה ונרשמו על שם המזמינים במרשם ניירות הערך, בהתאם לתנאי ההצעה.

6.     מגבלות סחירות בניירות הערך לאחר ההנפקה

החברה המציעה ובעלי העניין מאשרים כי ידוע להם שמכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שהונפקו על ידי החברה המציעה במסגרת הצעה באמצעות האתר כפופים למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו. לפיכך מתחייבים החברה המציעה ובעלי העניין כי לא יבצעו פעולה כלשהי, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל, שתאפשר מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך של החברה המציעה בניגוד להוראות הדין, או תסייע לכך.

7.     דיווחים שוטפים

7.1.      חברה מציעה שהנפיקה ניירות ערך במסגרת הצעת מימון המונים, תידרש להעביר למחזיקי ניירות הערך האמורים את הפרטים הבאים (להלן: "הדיווח השוטף"):

7.1.1.        כל מידע שבו חבה חברה פרטית שאינה תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק החברות, בדיווח לרשם החברות;

7.1.2.        כל מידע ודיווח שהחברה המציעה התחייבה למסור למשקיעים שלה במסגרת מסמכי ההצעה;

7.1.3.        כל שינוי בהחזקות בניירות ערך של בעלי העניין;

7.1.4.        כל שינוי מהותי בעסקיה.

7.1.5.        
בהתאם לתקנה 23(ב)(2) לתקנות רכזי הצעה, חלה חובה על החברה המציעה, להעביר לידי מחזיקי ניירות הערך שלה, באמצעות רכז ההצעה, דוחות כספיים מעודכנים מדי שנה, כפי שחברה פרטית חייבת בעריכתן. לחצו כאן להוראה במלואה.

7.2.          נתוני הדיווח השוטף יפורסמו על ידי החברה המציעה בעמוד הגיוס.

7.3.          החברה המציעה ובעלי העניין מצהירים ומתחייבים לקיים את חובת הדיווח השוטף ולוודא כי כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שייכללו על ידי החברה המציעה בדיווח השוטף יהיו מעודכנים, נכונים ומדויקים.

7.4.          מסמכי הדיווח השוטף ייחתמו על ידי יושב ראש הדירקטוריון והמנהל הכללי של החברה המציעה.

7.5.          להסרת ספק מובהר כי רכז ההצעה ו/או מי מטעמו לא יהיו מעורבים בהכנת הדיווח השוטף ולא יבדקו את נכונות המידע הכלול בו והם יוצגו באתר "as is", כפי שיועלו לאתר על ידי החברה המציעה.

7.6.          על אף האמור בסעיף ‏7.1 לעיל, חברה מציעה לא תידרש להמשיך להעביר למחזיקי ניירות ערך פרטים כאמור, במידה ואינה מחויבת לעשות כן על-פי תקנות ההצעה.

8.     מרשם ניירות ערך

8.1.          החברה המציעה תנהל מרשם ניירות ערך, כהגדרתו בתקנות ההצעה (להלן: "המרשם"). האחריות לכך שהמידע הנכלל במרשם יהיה מעודכן, מדויק ומלא תחול על החברה המציעה בלבד.

8.2.          החברה המציעה תעביר למחזיקי ניירות הערך של החברה המציעה, על פי בקשתם, ובאמצעות האתר, פרטים בדבר רישומם במרשם ניירות הערך וכן בדבר שיעור החזקותיהם; רישום כאמור יהיה תנאי לעבירות ניירות הערך, לקבלת דיבידנד ולקבלת זכויות הצבעה.

8.3.          החברה המציעה ובעלי העניין מתחייבים לשפות את רכז ההצעה בגין כל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, שייגרמו לרכז ההצעה, ו/או למי מטעמו, עקב הפרת חובותיהם לעניין המרשם ועדכונו.

9.     זכות הצטרפות לעסקה למכירת ניירות ערך שהוצעו במסגרת הצעת מימון המונים בלבד

9.1.          משקיע מוביל ובעל עניין במועד ההצעה שיש בכוונתם למכור ניירות ערך של החברה המציעה ייתנו על כך גילוי בעמוד הגיוס, זמן סביר מראש.

9.2.          החברה המציעה מתחייבת בזאת כי תוקנה לכל משקיע זכות הצטרפות לעסקה למכירת ניירות ערך של החברה המציעה שמבצע המשקיע המוביל או בעל עניין במועד ההצעה, בתמורה ובתנאים שווים שבהם נמכרים אותו סוג של ניירות ערך (להלן: "זכות הצטרפות"). מכירת ניירות ערך לפי סעיף זה, תהיה לפי חלקו היחסי של כל משקיע, לרבות המשקיע המוביל ובעל העניין, בניירות הערך של החברה המציעה.

9.3.          לא יראו מכירה לבן משפחה או לתאגיד בשליטת המשקיע המוביל או בשליטת בעל עניין במועד ההצעה, כעסקה לעניין סעיף זה. בוצעה מכירה לבן משפחה כאמור, תוקנה למשקיעים זכות ההצטרפות לגבי בן המשפחה שרכש את ניירות הערך.

9.4.          החברה המציעה במסגרת הצעת מימון המונים מתחייבת לכלול בתקנון החברה הוראה המעגנת את זכות ההצטרפות. בנוסף, החברה המציעה מתחייבת למסור לרכז ההצעה כתבי התחייבות בקשר לזכות ההצטרפות כאמור שיחתמו על-ידי כל בעלי העניין בחברה המציעה.

10.  עמלות ותשלומים

10.1.   רכז ההצעה גובה עמלה בשיעור קבוע מן התמורה המתקבלת מהמזמינים בהצעה, בתוספת מע"מ כדין, ובלבד שהצעת ניירות הערך לא בוטלה מסיבה כלשהי וניירות הערך הונפקו למזמינים (להלן: "עמלת רכז ההצעה"). לפירוט שיעורי עמלת רכז ההצעה העדכניים לחצו כאן. רכז ההצעה שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן מעת לעת את שיעורי עמלת רכז ההצעה, והוא אינו מחויב לפרסם הודעה על כך.

10.2.   בנוסף, רכז ההצעה יגבה עמלה בסך 1.0% מהתמורה המתקבלת מהמזמינים אשר שילמו בעד ההזמנה באמצעות כרטיס אשראי.

10.3.   כמו כן, לגבי הצעות מימון המונים בלבד וככל שיידרש על-פי תקנות ההצעה, רכז ההצעה ייגבה שיעור של 2.0%, או כפי שיעודכן מעת לעת, מהתמורה המתקבלת מהמזמינים בהצעה, אשר ישולם כאגרה לרשות ניירות ערך, אך לא יותר מ-50,000 ש"ח בעד כל הצעה, או כפי שיעודכן מעת לעת.

10.4.   בנוסף למפורט לעיל, רכז ההצעה יהיה זכאי לתמורה נוספת בעבור שירותים מיוחדים, ככל שיינתנו לחברה המציעה, כפי שיוסכם בין הצדדים.

10.5.   הנאמן ינכה את סכומי העמלות המפורטים לעיל מן הסכומים שיגויסו בהצעה, לפני העברתם לחברה המציעה. תשלומים נוספים להם יהיה זכאי רכז ההצעה ישולמו לו על ידי החברה המציעה בתוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת הדרישה לכך.

11.  מיסוי

11.1.   החברה המציעה תהיה אחראית לקיים את כל החובות החלות עליה בגין ההצעה, לפי דיני המס הרלבנטיים, ובכלל זאת החובה לנכות במקור כל חבות מס החלה על המחזיקים בניירות ערך של החברה, אם וככל שהדבר נדרש לפי דיני המס האמורים.

11.2.   החברה המציעה ובעלי העניין מתחייבים לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להבטיח קיום כל חובות החברה לפי דיני המס הרלבנטיים, והם מתחייבים לשפות את רכז ההצעה ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, שייגרמו לרכז ההצעה  ו/או למי מטעמו, עקב הפרת חובתיהם לעניין זה.

12.  קניין רוחני

12.1.   האתר, וכל מידע, מלל, גרפיקה, או חומרים אחרים המופיעים בו, הם קניינו של רכז ההצעה המוגן על ידי דיני זכויות יוצרים וסימני מסחר.

12.2.   חברה המציעה ניירות ערך במסגרת האתר לא תפרסם באתר כל חומר אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, ללא הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות בכתב ומראש.

12.3.   רכז ההצעה לא יהא אחראי לכל נזק הנגרם מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך, הנובע מתוכן שהועלה או פורסם בדרך אחרת באתר על ידי חברות מציעות באתר. חברה מציעה שגרמה להפרה כאמור מתחייבת לשפות את רכז ההצעה על כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לו ו/או לצד שלישי בגין הפרה זו.

13.  זמינות האתר

כל מערכת ממוחשבת המבוססת על חומרה, תוכנה ורשתות תקשורת, ובפרט מערכת הפועלת ברשת האינטרנט, סובלת לעתים מתקלות. רכז ההצעה עושה כל מאמץ להקטין את מספר התקלות למינימום ולאפשר למשתמשים להמשיך ולהשתמש באתר, בכל עת. על אף זאת, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות, ורכז ההצעה איננו יכול להתחייב לכך. לפיכך, רכז ההצעה יהיה פטור מאחריות לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג באתר, העלולים להיגרם לחברה המציעה כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן השירותים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או שיבושים בפעולת האתר, זמינותו ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, ו/או משיבושים במידע ו/או בנתונים ו/או בהעברת ו/או בקליטת פעולות של המשתמשים, כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת או תקלות אחרות, ולרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש.

14.  הגנת הפרטיות

רכז ההצעה פועל על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם שימוש זה. החברה המציעה מתחייבת כי לא תעשה כל פעולה, במעשה או במחדל, המנוגדת למדיניות הפרטיות של האתר או שתגרום להפרת מדיניות הפרטיות ו/או להפרת חוק הגנת הפרטיות.

15.  אבטחת מידע

רכז ההצעה משקיע אמצעים כלכליים וטכנולוגיים רבים, לרבות באמצעות גורמים חיצוניים וניהול מערך שמירת נתונים, גיבוי, אבטחת מידע ומנגנוני בקרה, בכדי למנוע חדירה של גורמים לא מורשים למערכות שלו. לפרטים בדבר הנהלים לשמירת מסמכים, תיעוד, אבטח מידע והבטחת המשכיות הפעילות, ראו עמוד "פרטי רכז ההצעה ונהליו".

16.  שונות

הגישה למידע שיפורסם במסגרת הדיווח השוטף של החברה המציעה תהיה מוגבלת אך ורק למשקיעים שרכשו את ניירות הערך של החברה המציעה במסגרת ההצעה.

17.  הגבלת אחריות

על אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, ועל אף כל דין, למעט הוראות שלא ניתן להתנות עליהן, מסכימים בזאת החברה המציעה ובעלי העניין כדלקמן:

17.1.   רכז ההצעה ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים כלפי החברה המציעה ו/או בעלי העניין ו/או מי מטעמם לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן הזדמנות עקב השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של רכז ההצעה ו/או מי מטעמו.

17.2.   החברה המציעה ובעלי העניין פוטרים בזאת מראש את רכז ההצעה וכל מי מטעמו מכל אחריות שהיתה עשויה לקום להם כלפי החברה המציעה ו/או כלפי בעלי העניין ו/או כלפי מי מטעמם, בין אם בעילה חוזית או בעילה נזיקית, אלא אם יוכח על ידי החברה המציעה כי המעשה או המחדל בוצע על ידי רכז ההצעה בזדון.

17.3.   שום הוראת דין לא תפורש כמקנה לחברה המציעה ו/או לבעלי העניין, או למי מטעמם, זכות מהותית כלשהי, או עילה תביעה כלשהי, כלפי רכז ההצעה ו/או מי מטעמו.

17.4.   מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת המגבילה את אחריות רכז ההצעה ו/או מי מטעמו, כל אחריות ו/או חבות של רכז ההצעה ו/או מי מטעמו כלפי החברה המציעה ו/או בעלי העניין תהיה בכל מקרה מוגבלת לנזקים מוכחים וישירים בלבד, אשר סכומם בשום מקרה לא יעלה על סך השווה לכל העמלות שקיבלה רכז ההצעה בפועל מהחברה המציעה בגין שירותי האתר, והסכום האמור ייחשב במקרה כזה לפיצוי מוסכם, אשר יהווה סעד יחיד, סופי וממצה לו יהיו זכאים החברה המציעה, בעלי העניין וכל מי מטעמם.

17.5.   החברה המציעה ובעלי הענין משחררים את הנאמן מכל אחריות כלפיהם, בכל דרך שהיא, בגין נזק ו/או הפסד כלשהו שייגרמו להם מכל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל של הנאמן, או עקב ו/או כתוצאה ממילוי תפקידו כנאמן על פי הסכם הנאמנות והסכם השימוש, והכל בלבד שהנאמן פעל בתום לב ולמעט מעשה או מחדל של הנאמן שנעשה ברשלנות ו/או בזדון ו/או בתרמית.  

17.6.   החברה המציעה ובעלי הענין מתחייבים לשפות את הנאמן בהתאם להוראות פסק דין, בגין כל תביעה ו/או דרישה שהובאו ו/או יובאו כנגד הנאמן עקב ו/או כתוצאה ממילוי תפקידו כנאמן על פי הסכם הנאמנות, ובגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ישיר ו/או תשלום מכל סוג שהוא שנגרמו ו/או יגרמו לנאמן או שהנאמן שילם ו/או יחוייב לשלם, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב ו/או כתוצאה ממילוי תפקידו כנאמן בהצעה על פי הסכם הנאמנות, ובכלל זה בגין הליכים משפטיים שננקטו נגדו בקשר לכך, ובלבד שהנאמן פעל בתום לב ולמעט מעשה או מחדל של הנאמן שנעשה ברשלנות ו/או בזדון ו/או בתרמית.

18.  סמכות שיפוט ודין

הדין החל על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא דין מדינת ישראל בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית המשפט בתל-אביב המוסמך לפי העניין.

נספח א'

תוכן מסמכי הצעת מימון המונים

חברה המציעה הצעת מימון המונים באמצעות האתר, תדאג לצרף את כל פרטי המידע, הנתונים והמסמכים אודות החברה המציעה, ניירות הערך המוצעים ואופן הצעתם, בהתאם להוראות הסכם השימוש ודרישות חוק ניירות ערך ותקנות ההצעה, כפי שיעודכנו מעת לעת, ובכלל זאת תכלול במסמכי ההצעה את הפרטים והמסמכים המפורטים להלן:

נתונים הנכללים בתהליך העלאת הגיוס -

1.     כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים או השיטה לקביעת מחירם;

2.         תום התקופה להגשת הזמנות;

3.         סכום הגיוס;

4.         דרכי התקשרות עם החברה המציעה;

5.         תיאור אופן השגת התשואה בעד ההשקעה והמגבלות הכרוכות בכך;

6.         תקציר מנהלים – עיקרי התכנית העסקית של החברה המציעה;

7.     מייסדים וצוות – מבנה הבעלות ומבנה ההון בחברה המציעה ותיאור השקעות בה, ובכלל זה -

7.1.   שמו של בעל השליטה בחברה המציעה; אם אין בחברה המציעה בעל שליטה, יצוינו שמות חמשת בעלי שיעור ההחזקה הגבוה ביותר במניות החברה המציעה מבין בעלי המניות;

7.2.   פרטים לגבי דירקטוריון החברה המציעה ומנהלה הכללי, וכן אם הורשעו בעבירות כאמור בסעיף 226 לחוק החברות, וטרם חלפה התקופה שנקבעה באותו סעיף או אם מדובר בקטין, פסול דין, מי שהוכרז כפושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק;

מסמכים נוספים הנדרש לצרף להצעה

8.     דוח בדיקה של רשות החדשנות או של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או מי מטעמה (ככל ורלוונטי)

9.         תכנית עסקית –

9.1.   פירוט ייעוד התמורה, ובכלל זה תכניות ההשקעה ושאר היעדים שלהשגתם נועדה תמורת ניירות הערך המוצעים, הסכומים הנדרשים להשגתו של כל אחד מן היעדים ולוח הזמנים הדרוש להשגתו של כל אחד מן היעדים; הסכומים יהיו לפי רמת המחירים בתאריך ההצעה;

9.2.   הסבר להיקף המימון הנדרש להערכת החברה המציעה, לשם השגת אבני דרך צפויות ב-12 החודשים העוקבים למועד ההצעה, ומקורות המימון הצפויים לשם כך;

9.3.   אם צפויות השקעות נוספות או קיימות התחייבויות להשקעות נוספות בחברה המציעה;

9.4.   פירוט הסיכונים המיוחדים הכרוכים ברכישת ניירות הערך המוצעים;

10.  מידע בנוגע לגיוסים קודמים –

10.1.                מידע בדבר הצעות קודמות שביצעו החברה המציעה ותאגידים נשלטים, לרבות מידע בדבר הצלחת ההצעות, סכומי תמורת ניירות ערך שגויסו, סוג ניירות הערך שהוצע, הזכויות שהוצמדו להם ומידת העמידה בפועל בחובות המציעה כאמור בסעיף ‏10.1 זה;

10.2.                ההשקעות בהון החברה המציעה שבוצעו בשנתיים האחרונות וכל עסקה מהותית אחרת שעשה בעל עניין בחברה המציעה במניות החברה, בציון סכום העסקה, אם ידוע לחברה המציעה;

11.  תעודת התאגדות והסכם מייסדים – מסמכי ההתאגדות של החברה המציעה והסכמים בין בעלי השליטה או בעלי עניין בחברה המציעה;

12.  דוחות כספיים –

12.1.                דוחות כספיים אחרונים ודוח דירקטוריון אחרון כפי שחברה פרטית חייבת בעריכתם או בהצגתם;

12.2.                תיאור ההתפתחויות המשמעותיות שחלו מעת שפורסמו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון האמורים;

13.  התקיימותן של נסיבות לפי סעיף 27(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, ניהול הליכי פירוק או כינוס נכסים לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, או הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות, כנגד החברה המציעה ונושאי המשרה בה;

14.  התקשרות של החברה המציעה עם בעל השליטה, נושא משרה בה או עם אדם אחר שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה המציעה יש בה עניין אישי כהגדרתו בחוק החברות.

15.  מגבלות שהחברה המציעה נטלה על עצמה במטרה להקנות הגנות לציבור בעלי ניירות הערך בה, לרבות מגבלות בנושאים המפורטים להלן; לא נקבעו מגבלות בעניין מהעניינים האמורים, יצוין הדבר במפורש:

15.1.                התקשרויות עם בעלי מניות, נושאי משרה בחברה המציעה וקרוביהם;

15.2.                תחום פעילותה של החברה המציעה;

15.3.                סוגי ניירות הערך שתהיה החברה המציעה רשאית להנפיק בעתיד;

15.4.                זכות השתתפות בגיוסים עתידיים של החברה המציעה;

15.5.                מגבלות בביצוע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות;

16.  משקיע מוביל – בהצעה שמשתתף בה משקיע מוביל, פרטים לעניין המשקיע המוביל, לרבות –

16.1.                זהות המשקיע המוביל;

16.2.                פירוט התנאי שבשלו הוא עונה על הגדרת משקיע מוביל;

16.3.                ניסיון שרכש המשקיע המוביל בתחום ההשקעות מסוג זה;

16.4.                סכום התמורה שיתקבל מאת המשקיע המוביל ושיעורו מתוך סכום ההשקעה הכולל בחברה המציעה;

16.5.                הסדרים בין המשקיע המוביל לחברה המציעה;

17.  פרטים לעניין רכז ההצעה, לרבות –

17.1.                זהות רכז ההצעה, ואישור רישומו במרשם הרכזים;

17.2.                התמורה המשולמת לרכז ההצעה בעד ההצעה.